Kontrast:
A A A A
Rozmiar tekstu:
A A A
PCC EXOL SARaportyRaporty bieżące Raport bieżący 16/2015

Zmiany w Statucie Spółki

Raport z dnia: 2015-11-10 02:00

Zarząd Spółki PCC EXOL S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym („Spółka”) w związku z podjęciem przez Walne Zgromadzenie Spółki uchwały w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz zmiany Statutu Spółki informuje, iż uległ zmianie art. 5 Statutu Spółki w ten sposób, że dodano ust. 4 w następującym brzmieniu:

„Na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia numer 4 z dnia 10 listopada 2015 roku kapitał zakładowy zostaje warunkowo podwyższony o kwotę nie większą niż 1.982.723 zł (słownie: jeden milion dziewięćset osiemdziesiąt dwa tysiące siedemset dwadzieścia trzy złote) poprzez emisję nie więcej niż 1.982.723 (słownie: jednego miliona dziewięciuset osiemdziesięciu dwóch tysięcy siedmiuset dwudziestu trzech) akcji zwykłych Spółki na okaziciela serii F o wartości nominalnej 1 zł (słownie: jeden złoty) każda i łącznej wartości nominalnej 1.982.723 zł (słownie: jeden milion dziewięćset osiemdziesiąt dwa tysiące siedemset dwadzieścia trzy złote).”

Jednocześnie, Zarząd PCC EXOL S.A. informuje, że działając na podstawie upoważnienia Walnego Zgromadzenia Spółki udzielonego uchwałą nr 4 z dnia 10 listopada 2015r. oraz zgodnie z art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Rada Nadzorcza Spółki w dniu 10 listopada 2015r. ustaliła jednolity tekst Statutu Spółki PCC EXOL S.A. uwzględniający powyższą zmianę, w brzmieniu przekazanym w załączeniu.

Zarząd Spółki informuje, że podwyższenie kapitału zakładowego Spółki oraz zmiany Statutu Spółki wymagają wpisania ich przez Sąd Rejestrowy do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, o czym Zarząd będzie informował w odrębnym raporcie bieżącym po rejestracji przez Sąd przedmiotowych zmian.

Podstawa prawna: §38 ust. 1 pkt 2) w zw. z §100 ust.4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim