Kontrast:
A A A A
Rozmiar tekstu:
A A A
PCC EXOL SARaportyRaporty bieżące Raport bieżący 9/2019

Złożenie przez Prezesa Zarządu oświadczenia o objęciu akcji Spółki w zamian za warranty subskrypcyjne objęte w ramach Programu Motywacyjnego

Raport z dnia: 2019-04-18 12:32

Zarząd PCC EXOL S.A. (dalej również „Spółka”) informuje, że w dniu 18 kwietnia 2019 r. otrzymał informację o tym, że w dniu 18 kwietnia 2019 r. Prezes Zarządu Spółki, Pan Mirosław Siwirski (dalej też: „Uprawniony”) złożył upoważnionemu Członkowi Rady Nadzorczej Spółki oświadczenie o objęciu 165.227 (słownie: stu sześćdziesięciu pięciu tysięcy dwustu dwudziestu siedmiu) akcji zwykłych na okaziciela serii F w warunkowo podwyższonym kapitale zakładowym Spółki o wartości nominalnej 1 zł każda i cenie emisyjnej 1 zł każda (dalej „Akcje”).

Akcje oferowane są przez Spółkę posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii A (dalej: „Warranty”), na warunkach określonych w Uchwale Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 10 listopada 2015 r. nr 3 w sprawie przyjęcia Programu Motywacyjnego dla Prezesa (Członka) Zarządu (dalej też: „Uchwała w sprawie przyjęcia Programu motywacyjnego”) oraz w Uchwale Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 10 listopada 2015 r. nr 4 w sprawie emisji Warrantów uprawniających do objęcia Akcji z wyłączeniem prawa poboru Warrantów, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji Akcji z wyłączeniem prawa poboru Akcji i zmiany statutu Spółki. Oświadczenie Uprawnionego o objęciu Akcji złożone zostało w wykonaniu Uchwały w sprawie przyjęcia Programu motywacyjnego.

Pan Mirosław Siwirski (Uprawniony) objął uprzednio Warranty w liczbie 165.227 (słownie: stu sześćdziesięciu pięciu tysięcy dwustu dwudziestu siedmiu) w dniu 14 czerwca 2017 r. w wykonaniu Uchwały w sprawie przyjęcia Programu motywacyjnego, o czym Spółka poinformowała raportem bieżącym nr 18/2017 z dnia 14 czerwca 2017 r.

Wydanie Akcji Uprawnionemu i tym samym nabycie uprawnień z Akcji nastąpi po dokonaniu przez Uprawnionego pełnej wpłaty na Akcje.

Szczegółowa podstawa prawna:

art. 17 ust. 1 rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE