Kontrast:
A A A A
Rozmiar tekstu:
A A A
PCC EXOL SARaportyRaporty bieżące Raport bieżący 12/2014

Zawarcie znaczącej umowy przez Spółkę

Raport z dnia: 2014-06-18 00:00

Zarząd PCC EXOL SA z siedzibą w Brzegu Dolnym (dalej „Spółka”) przekazuje do publicznej wiadomości, że w dniu 18 czerwca 2014r. Spółka zawarła z Industrias Químicas del Óxido de Etileno, S.A., z siedzibą w Hiszpanii (dalej: „IQOXE”) umowę, której przedmiotem jest przerób usługowy Alkoholu C12-14 na Rokanol LK2 oraz Rokanol L7. Umowę zawarto na okres pięciu lat (dalej: „Umowa”).

Wartość Umowy wynosi 24.155.820,00 Euro, tj. 100.157.276,40 PLN (na dzień 18 czerwca 2014 r.).

Do dnia 31 marca 2015r. Spółka zadeklaruje IQOXE ewentualne zwiększenie zapotrzebowania na produkty będące przedmiotem Umowy do 15.000 ton rocznie.

Umowa może zostać rozwiązana przez każda ze stron z zachowaniem jednorocznego okresu wypowiedzenia.

Umowa przewiduje następujące kary umowne:
1. W przypadku, gdy Spółka odbierze 80%-90% deklarowanej ilości w danym roku kalendarzowym, IQOXE naliczy karę w wysokości 120 Eur/t za nieodebrane ilości produktu poniżej 90%.
2. W przypadku, gdy Spółka odbierze mniej niż 80% deklarowanej ilości w danym roku kalendarzowym, IQOXE naliczy karę w wysokości 185 Eur/t za niodebrane ilości produktu poniżej 80%. Pozostałe braki w odbiorach pomiędzy 80%-90% objęte są karą umowną opisaną w pkt 1.

Pozostałe warunki współpracy są typowe dla tego rodzaju umów.

Umowa nie zawiera zastrzeżenia warunku lub terminu.

Kryterium uznania za znaczącą umowę jest przekroczenie wartości 10% przychodów Spółki.

Podstawa prawna: § 5 ust.1 pkt. 3) w zw. § 9 oraz w zw. z § 2 ust. 1 pkt 44) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku – w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2009, Nr 33, poz. 259).