Kontrast:
A A A A
Rozmiar tekstu:
A A A
PCC EXOL SARaportyRaporty bieżące Raport bieżący 5/2014

Zawarcie znaczącej umowy przez Spółkę

Raport z dnia: 2014-04-30 09:00

Zarząd PCC EXOL SA z siedzibą w Brzegu Dolnym (dalej „Spółka”) przekazuje do publicznej wiadomości, że w dniu 30 kwietnia 2014 roku Spółka zawarła z Thai Fatty Alcohols Co. Ltd., spółką prawa tajskiego, z siedzibą w Bangkoku (Tajlandia) umowę, której przedmiotem jest zakup alkoholi tłuszczowych naturalnych. Umowę zawarto na czas oznaczony i obowiązywać będzie od dnia realizacji pierwszej wysyłki objętej umową do dnia 31 grudnia 2014r. z możliwością jej przedłużenia na dalszy okres (dalej: „Umowa”).

Wartość Umowy wynosi 25.619.013 USD tj. 77.845.933 PLN (na dzień 30.04.2014), przy czym od dnia 01 czerwca 2014r. formuła cenowa może zostać renegocjowana. Cena za zakup w/w alkoholi obliczana jest na podstawie uzgodnionej przez strony formuły cenowej. W przypadku braku obustronnie uzgodnionej nowej formuły cenowej, obowiązywać będzie formuła cenowa określona w umowie do końca okresu trwania umowy.

Umowa nie reguluje sposobu wypowiedzenia ani nie przewiduje kar umownych, a pozostałe warunki współpracy są typowe dla tego rodzaju umów.

Umowa nie zawiera zastrzeżenia warunku lub terminu. Kryterium uznania za znaczącą umowę jest przekroczenie wartości 10% przychodów Emitenta.

Podstawa prawna: § 5 ust.1 pkt. 3) w zw. § 9 oraz w zw. z § 2 ust. 1 pkt 44) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku – w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2009, Nr 33, poz. 259).