Kontrast:
A A A A
Rozmiar tekstu:
A A A
PCC EXOL SARaportyRaporty bieżące Raport bieżący 9/2014

Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę

Raport z dnia: 2014-06-05 08:36

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 02/2014 z dnia 27 lutego 2014 r., Zarząd spółki PCC Exol S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym (dalej "Spółka") przekazuje do publicznej wiadomości, że w dniu 5 czerwca 2014 r. spółka PCC Exol S.A. zawarła z PCC Exol Philippines INC, swoją spółką zależną zarejestrowaną na Filipinach, umowę cesji.

Na mocy umowy cesji wszelkie prawa i obowiązki spółki PCC Exol S.A. wynikające z umowy zawartej w dniu 26 lutego 2014 r. z United Coconut Chemicals Inc. spółką prawa filipińskiego ("Umowa") zostały przeniesione na spółkę PCC Exol Philippines INC.

Tym samym nastąpiła zmiana stron Umowy, tj. spółka PCC Exol S.A. przestała być stroną umową z dnia 26 lutego 2014 r., a w jej miejsce wstąpiła spółka zależna PCC Exol S.A. – spółka PCC Exol Philippines INC.

Postanowienia Umowy z dnia 26 lutego 2014 r. nie uległy zmianie, tj. przedmiotem umowy jest wydzierżawienie nieruchomości fabrycznej wraz z wyposażeniem (budynkami, maszynami, kotłami parowymi), znajdującej się w Batangas (dalej: Nieruchomość), na łączny okres 10 lat z możliwością automatycznego przedłużenia na kolejne 5 lat.

Wartość Umowy wynosi ok. 26,5 mln USD, tj. ok 80,2 mln PLN (na dzień 5 czerwca 2014 r.), w tym koszt dzierżawy oraz przewidywanych nakładów inwestycyjnych i odtworzeniowych.

Przeznaczeniem Nieruchomości będzie wytwarzanie półproduktów takich jak: alkohole oraz kwasy tłuszczowe, przeznaczonych i wykorzystywanych w podstawowej działalności Spółki oraz sprzedaż ich nadwyżek.

Umowa weszła w życie 16 marca 2014 r.

Umowa została zawarta pod warunkiem rozwiązującym przygotowania Nieruchomości do działalności operacyjnej, w szczególności uzyskania satysfakcjonujących dla Spółki wyników przeprowadzonego przez Spółkę sprawozdania z oceny technicznej Nieruchomości, skutecznego zarejestrowania na Filipinach jednostki zależnej spółki PCC Exol S.A. (co nastąpiło zgodnie z raportem bieżącym nr 6/2014 z dnia 26 maja 2014 r.), zatrudnienia wystarczającej liczby pracowników i zorganizowania działalności na terenie Nieruchomości w pozostałym zakresie, a także uzyskania wszelkich niezbędnych koncesji i zezwoleń oraz przesłania wydzierżawiającemu pisemnego potwierdzenia ww. czynności w terminie 4 miesięcy od dnia wejścia w życie Umowy.

Umowa zawierała uprawnienie spółki PCC Exol S.A. do przeniesienia wszelkich praw i obowiązków wynikających z Umowy na jednostkę od niej zależną bez zgody wydzierżawiającego, co stanowi przedmiot niniejszego raportu.

Umowa zawiera postanowienia dotyczące kar umownych – w przypadku zwrotu Nieruchomości, dzierżawca ponosić będzie odpowiedzialność za szkody poniesione przez wydzierżawiającego z powodu niedochowania wymogu zwrotu / opuszczenia wynajmowanych obiektów na zasadach określonych w Umowie i zobowiązana będzie do uiszczenia kary umownej w wysokości odpowiadającej dwustu procentom (200%) rocznej opłaty najmu określonej w Umowie.

Powyższe postanowienie należy interpretować jako określenie kary umownej przy jednoczesnym zachowaniu uprawnienia do dochodzenia zapłaty odszkodowania w wysokości przekraczającej wysokość tej kary.

Pozostałe warunki umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

Podstawa prawna: Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt. 2) Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. 2005, Nr 184, poz. 1539); § 5 ust.1 pkt 3) w zw. § 9 oraz w zw. z § 2 ust. 1 pkt 44) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku – w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2009, Nr 33, poz. 259).