Kontrast:
A A A A
Rozmiar tekstu:
A A A
PCC EXOL SARaportyRaporty bieżące Raport bieżący 7/2016

Zawarcie umowy kredytowej z BOŚ S.A.

Raport z dnia: 2016-02-19 00:00

Zarząd PCC EXOL S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym („Spółka”) przekazuje do publicznej wiadomości, iż w dniu 19 lutego 2016 r. Spółka zawarła z Bankiem Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie („BOŚ”) umowę kredytową na kwotę 63 mln zł.

W nawiązaniu do informacji o zamiarze refinansowania pożyczki właścicielskiej, przekazanej raportem bieżącym nr 11/2015 z dnia 25 września 2015 r., przedmiotem umowy jest całkowita spłata pożyczki właścicielskiej udzielonej przez PCC SE z siedzibą w Duisburgu umową z dnia 16.01.2012 r.

Umowa została zawarta na okres od 19.02.2016 r. do 30.11.2025 r. Kredyt oprocentowany jest według stawki WIBOR 3M plus marża banku, natomiast spłata odbywać się będzie w ratach płatnych co miesiąc od dnia 30.06.2016 r.

Jako zabezpieczenie zawartej umowy ustanowione zostaną przez Spółkę na rzecz BOŚ ograniczone prawa rzeczowe (hipoteka oraz zastaw) na zorganizowanych częściach przedsiębiorstwa Spółki. Szczegóły dotyczące zabezpieczeń Spółka poda do publicznej wiadomości w odrębnym raporcie po ich ustanowieniu.

Umowa została uznana za znaczącą ze względu na przekroczenie kryterium 10% przychodów Spółki za ostatnie cztery kwartały.

Szczegółowa podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim