Kontrast:
A A A A
Rozmiar tekstu:
A A A
PCC EXOL SARaportyRaporty bieżące Raport bieżący 20/2013

Zawarcie umów ubezpieczenia – aktualizacja informacji

Raport z dnia: 2013-06-19 00:00

Zarząd PCC Exol SA („Spółka”) informuje, że w dniu 18 czerwca 2013 r. podpisał trójstronną polisę ubezpieczenia z Powszechnym Zakładem Ubezpieczeń SA („PZU SA”) oraz PCC Rokita SA jako współubezpieczonym, rozszerzającą zakres dotychczasowej ochrony o szkody rzeczowe (straty materialne) oraz utratę zysku, wskutek szkód powstałych w wyniku terroryzmu i sabotażu. Limit odpowiedzialności PZU SA w tym zakresie wynosi 400 mln zł i jest limitem wspólnym dla obu spółek. Okres ubezpieczenia wygasa 31 maja 2014 r.

Suma ubezpieczenia dotycząca PCC Exol SA, wynikająca ze wszystkich zawartych umów ubezpieczenia z PZU SA pozostaje niezmieniona w stosunku do ujętej w raporcie bieżącym 15/2013 i wynosi około 550 mln zł.

Szczegółowa podstawa prawna: Art. 56 ust. 5 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.