Kontrast:
A A A A
Rozmiar tekstu:
A A A
PCC EXOL SARaportyRaporty bieżące Raport bieżący 31/2014

Zawarcie umów ubezpieczenia

Raport z dnia: 2014-12-30 00:00

Zarząd PCC Exol SA („Spółka”) informuje, że w dniu 30.12.2014 r. zawartych zostało siedem umów ubezpieczenia z Powszechnym Zakładem Ubezpieczeń SA (dalej: „PZU SA”).   W ramach kompleksowego programu ochrony ubezpieczeniowej, służącego zminimalizowaniu potencjalnych szkód, Spółka zawarła następujące rodzaje ubezpieczenia: ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk, ubezpieczenie utraty zysku w następstwie uszkodzenia mienia, ubezpieczenie maszyn od uszkodzeń, ubezpieczenie utraty zysku w następstwie uszkodzenia maszyn, ubezpieczenie sprzętu elektronicznego oraz dwie umowy ubezpieczenia mienia w transporcie krajowym i międzynarodowym.   Umowy ubezpieczenia zostały zawarte na okres od 1 czerwca 2015 r. do 31 maja 2016 r. Łączna suma ubezpieczenia wynikająca ze wszystkich ww. umów szacowana jest na około 538 mln zł, a więc przekracza kryterium 10% przychodów Spółki za ostatnie cztery kwartały, co spowodowało uznanie tych umów za znaczące.   Postanowienia zawartych umów nie odbiegają od warunków rynkowych.   Najistotniejszą umową z punktu widzenia prowadzonej przez Spółkę działalności jest zawarta w dniu 30.12.2014 r. umowa ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk, obejmująca ubezpieczeniem wszystkie szkody powstałe w wyniku zaistnienia jakichkolwiek zdarzeń losowych. Umowa została zawarta przez Spółkę z PZU SA oraz Sopockim Towarzystwem Ubezpieczeń Ergo Hestia SA, jako współubezpieczającym. Suma ubezpieczenia w tej umowie wynosi 429 mln zł.   Spółka jest także dodatkowo współubezpieczona w polisie OC, zawartej w ramach funkcjonującego Programu Ubezpieczeniowego dla Spółek z Grupy PCC, obowiązującej od 1 czerwca 2015 r.  

Szczegółowa podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim