Kontrast:
A A A A
Rozmiar tekstu:
A A A
PCC EXOL SARaportyRaporty bieżące Raport bieżący 7/2014

Zawarcie umów ubezpieczenia

Raport z dnia: 2014-05-30 17:19

Zarząd PCC Exol SA („Spółka”) informuje, że w dniu 30.05.2014r. zawartych zostało siedem umów ubezpieczenia z Powszechnym Zakładem Ubezpieczeń SA (dalej: „PZU SA”).

W ramach kompleksowego programu ochrony ubezpieczeniowej, służącego zminimalizowaniu potencjalnych szkód, Spółka zawarła następujące rodzaje ubezpieczenia: ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk, ubezpieczenie utraty zysku w następstwie uszkodzenia mienia, ubezpieczenie maszyn od uszkodzeń, ubezpieczenie utraty zysku w następstwie uszkodzenia maszyn, ubezpieczenie sprzętu elektronicznego oraz dwie umowy ubezpieczenia mienia w transporcie krajowym i międzynarodowym.

Umowy ubezpieczenia zostały zawarte na okres od 1 czerwca 2014r. do 31 maja 2015r. Łączna suma ubezpieczenia wynikająca ze wszystkich ww. umów szacowana jest na około 538 mln zł, a więc przekracza kryterium 10% przychodów Spółki za ostatnie cztery kwartały, co spowodowało uznanie tych umów za znaczące. Postanowienia zawartych umów nie odbiegają od warunków rynkowych.

Najistotniejszą umową z punktu widzenia prowadzonej przez Spółkę działalności jest zawarta w dniu 30 maja 2014r. umowa ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk, obejmująca ubezpieczeniem wszystkie szkody powstałe w wyniku zaistnienia jakichkolwiek zdarzeń losowych. Umowa została zawarta przez Spółkę z PZU SA oraz Sopockim Towarzystwem Ubezpieczeń Ergo Hestia SA, jako współubezpieczającym. Suma ubezpieczenia w tej umowie wynosi 429 mln zł.

Spółka jest także dodatkowo współubezpieczona w polisach OC, zawartych w ramach funkcjonującego Programu Ubezpieczeniowego dla Spółek z Grupy PCC, obowiązujących od 1 czerwca 2014r.


Szczegółowa podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim