Kontrast:
A A A A
Rozmiar tekstu:
A A A
PCC EXOL SARaportyRaporty bieżące Raport bieżący 19/2023

Zawarcie umów kredytowych

Raport z dnia: 2023-07-31 14:46

Zarząd PCC EXOL S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym („Spółka”) przekazuje do publicznej wiadomości, iż w dniu 31.07.2023 r. Spółka zawarła z Bankiem Handlowym w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Bank) dwie umowy kredytowe.

Umowa kredytu inwestycyjnego w kwocie 90 mln zł została zawarta na okres 10 lat. Kredyt oprocentowany jest według stawki WIBOR 1M plus marża banku uzależniona od wskaźnika Dług Netto / EBITDA, natomiast spłata odbywać się będzie w ratach płatnych co miesiąc od dnia 31 lipca 2025 r. do dnia ostatecznej spłaty 30 czerwca 2033 r. Kredyt ten będzie przeznaczony na finansowanie projektu inwestycyjnego związanego z rozbudową Wytwórni Etoksylatów w Płocku.

Umowa o kredyt w rachunku bieżącym w postaci limitu w kwocie 35 mln zł została zawarta na okres do 30 czerwca 2025 r. Kredyt oprocentowany jest według stawki WIBOR 1M plus marża banku.

Dla obu kredytów będą obowiązywały zabezpieczenia udzielone przez Spółkę na rzecz Banku w postaci ograniczonych praw rzeczowych, tj. zastawy rejestrowe do kwoty 156,25 mln zł oraz hipoteka umowna łączna do kwoty 156,25 mln zł, ustanowiona na nieruchomości położonej w Płocku, objętej księgą wieczystą nr PL1P/00062140/0.

Łączna wartość ewidencyjna obciążanych aktywów Spółki wynosi ok. 88 mln zł, w tym: grunty i budynki 7,9 mln zł, budowle 29,2 mln zł, maszyny i urządzenia 13,9 mln zł i środki trwałe w budowie 37,3 mln zł.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku