Kontrast:
A A A A
Rozmiar tekstu:
A A A
PCC EXOL SARaportyRaporty bieżące Raport bieżący 3/2012

Zakończenie oferty publicznej akcji PCC Exol S.A.

Raport z dnia: 2012-07-27 00:00

Zarząd PCC Exol S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym („Spółka”) niniejszym przekazuje informacje na temat zakończonej oferty publicznej („Oferta"): 9.927.231 akcji zwykłych na okaziciela serii D Spółki, o wartości nominalnej 1 zł każda („Akcje Oferowane”):

1. Daty rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji Akcji Oferowanych:

Przyjmowanie zapisów w Transzy Inwestorów Indywidualnych: 2-6 lipca 2012 r.
Przyjmowanie zapisów w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych: 10-13 lipca 2012 r.

2. Data przydziału papierów wartościowych:
16 lipca 2012 r.

3. Liczba papierów wartościowych objętych Ofertą:
35.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D Spółki.

4. Stopa redukcji:
a) średnia stopa redukcji zapisów złożonych w Transzy Inwestorów Indywidualnych wyniosła 0 %;
b) stopa redukcji zapisów złożonych w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych wyniosła 0 %.

5. Liczba papierów wartościowych, na które złożono zapisy w ramach Oferty:
Zapisy złożono na 9.927.231 akcji Spółki, w tym:
a) w Transzy Inwestorów Indywidualnych na 849.231 akcji Spółki,
b) w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych na 9.078.000 akcji Spółki.

6. Liczba papierów wartościowych, które zostały przydzielone w ramach Oferty:
W Ofercie przydzielono 9.927.231 akcji Spółki, w tym:
a) w Transzy Inwestorów Indywidualnych: 849.231 akcji Spółki,
b) w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych: 9.078.000 akcji Spółki.

7. Cena, po jakiej akcje były nabywane w Ofercie:
1,29 zł (jeden złoty dwadzieścia dziewięć groszy)

8. Liczba osób, które złożyły zapisy na papiery wartościowe objęte sprzedażą:
W Ofercie zapisy złożyło 284 inwestorów, w tym:
a) w Transzy Inwestorów Indywidualnych: 281 inwestorów indywidualnych,
b) w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych: 3 inwestorów instytucjonalnych.

9. Liczba osób, którym przydzielono papiery wartościowe w ramach przeprowadzonej sprzedaży:
284

10. Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli papiery wartościowe w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby papierów wartościowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki papieru wartościowego (cena sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki papieru wartościowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta)

Nie dotyczy

11. Wartość przeprowadzonej Oferty, rozumianej jako iloczyn liczby papierów wartościowych objętych ofertą i ceny sprzedaży:
Wartość przeprowadzonej Oferty wyniosła 12.806.127,99 zł.

12. Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów oferty, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów:
a) przygotowanie i przeprowadzenia oferty: 264.205 zł
b) wynagrodzenia subemitentów dla każdego oddzielnie: nie dotyczy
c) sporządzenie prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa: 602.162 zł
d) promocja oferty: 357.849 zł
Metoda rozliczenia kosztów emisji w księgach rachunkowych i sposób ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym:
Koszty emisji zmniejszą kapitał zapasowy utworzony z nadwyżki wartości emisji nad wartością nominalną.

13. Średni koszt przeprowadzenia sprzedaży przypadający na jednostkę papieru wartościowego objętego sprzedażą wyniósł 0,12 zł.

Terminy pisane wielkimi literami, które nie zostały zdefiniowane w niniejszym raporcie bieżącym, mają znaczenie nadane im w Prospekcie Spółki zatwierdzonym przez KNF w dniu 27 czerwca 2012 r.

Podstawa prawna: § 33 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.