Kontrast:
A A A A
Rozmiar tekstu:
A A A
PCC EXOL SARaportyRaporty bieżące Raport bieżący 2/2015

Wypowiedzenie znaczącej umowy przez Spółkę

Raport z dnia: 2015-03-31 00:00

Zarząd PCC EXOL SA z siedzibą w Brzegu Dolnym (dalej „Spółka”) przekazuje do publicznej wiadomości, że w dniu 31 marca 2015 r. Spółka wypowiedziała umowę zawartą w dniu 18 czerwca 2014 roku z Industrias Químicas del Óxido de Etileno, S.A., z siedzibą w Hiszpanii (dalej: „IQOXE”).

Przedmiotem umowy jest przerób usługowy Alkoholu C12-14 na Rokanol LK2 oraz Rokanol L7 (dalej: „Umowa”).

Fakt zawarcia Umowy Spółka podawała do publicznej wiadomości w raporcie bieżącym nr 12/2014 z dnia 18 czerwca 2014 roku.

Umowa ulegnie rozwiązaniu po upływie jednorocznego okresu wypowiedzenia.

Spółka w piśmie wypowiadającym Umowę wyraziła gotowość do skrócenia umownego okresu wypowiedzenia.

Zasadniczą przyczyną wypowiedzenia Umowy jest zmiana warunków rynkowych.

Jednocześnie Spółka informuje, iż do dnia 31 marca 2015r.:

– Spółka nie zadeklarowała zwiększenia zapotrzebowania na produkty będące przedmiotem Umowy,

– Spółka zadeklarowała zapotrzebowanie na ostateczne ilości produktów, będących przedmiotem umowy, do czasu rozwiązania umowy.

Skutki rozwiązania Umowy nie będą miały znaczącego wpływu na sytuację finansową Spółki, jak również na sytuację jej jednostek zależnych.

Podstawa prawna: § 5 ust.1 pkt. 5) w zw. § 11 oraz w zw. z § 2 ust. 1 pkt 44) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku – w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2009, Nr 33, poz. 259).