Kontrast:
A A A A
Rozmiar tekstu:
A A A
PCC EXOL SARaportyRaporty bieżące Raport bieżący 29/2021

Wydanie akcji w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki

Raport z dnia: 2021-08-11 09:13

PCC EXOL S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym („Spółka”) informuje, iż w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki uchwalonego na podstawie uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 10 listopada 2015 r., w dniu 11 sierpnia 2021 r. doszło do wydania 660.907 sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 1 złoty każda akcja, uprawniających łącznie do 660.907 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki („Akcje”), w związku z rejestracją z dniem 11 sierpnia 2021 r. Akcji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych i wprowadzeniem ich do obrotu giełdowego.

Po wydaniu Akcji wysokość kapitału zakładowego Spółki wynosi 173.475.735 złotych i dzieli się na 173.475.735 akcji, o wartości nominalnej 1 zł każda, w tym:
a) 500.000 akcji imiennych serii A o wartości nominalnej 1,00 złoty każda, o numerach od nr 1 do nr 500.000,
b) 29.700.000 akcji imiennych serii B o wartości nominalnej 1,00 złoty każda, o numerach od nr 1 do 29.700.000,
c) 93.866.000 akcji imiennych serii C1 o wartości nominalnej 1,00 złoty każda, o numerach od nr 1 do 93.866.000,
d) 27.234.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C2 o wartości nominalnej 1,00 złoty każda, o numerach od 1 do 27.234.000,
e) 9.927.231 akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1,00 złoty każda, o numerach od 1 do 9.927.231,
f) 11.257.143 akcji imiennych serii E o wartości nominalnej 1,00 złoty każda, o numerach od nr 1 do 11.257.143,
g) 991.361 akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 1,00 złoty każda, o numerach od nr 1 do 991.361.

Aktualna łączna liczba głosów w Spółce wynosi: 297.541.735.

Wysokość warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego po dokonanym wydaniu dokumentów Akcji wynosi 991.362 zł.

Podstawa prawna: §5 pkt 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim