Kontrast:
A A A A
Rozmiar tekstu:
A A A
PCC EXOL SARaportyRaporty bieżące Raport bieżący 10/2017

Wybór biegłego rewidenta

Raport z dnia: 2017-05-22 22:41

Zarząd PCC EXOL S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 22 maja 2017 r. Rada Nadzorcza Spółki, działając na podstawie § 20 ust. 2 lit j) Statutu Spółki, po otrzymaniu rekomendacji Komitetu Audytu, dokonała wyboru firmy BDO Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie na audytora w zakresie:

  1. przeglądu skróconego śródrocznego jednostkowego sprawozdania finansowego według stanu na 30 czerwca 2017 roku, zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości („MSR”) oraz wydania podpisanego raportu z przeglądu,
  2. przeglądu skróconego śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej według stanu na 30 czerwca 2017 roku, zgodnie z MSR oraz wydania podpisanego raportu z przeglądu,
  3. badania rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego sporządzonego według stanu na 31 grudnia 2017 roku, zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej („MSSF”) oraz wydania podpisanej opinii i raportu z badania,
  4. badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej sporządzonego według stanu na 31 grudnia 2017 roku, zgodnie z MSSF oraz wydania podpisanej opinii i raportu z badania,
  5. weryfikacji pakietu sprawozdawczego PCC EXOL SA sporządzonego według stanu na 31 grudnia 2017 roku, zgodnie z zasadami sprawozdawczości jednostki dominującej.

BDO Sp. z o.o. z siedzibą przy ulicy Postępu 12 w Warszawie została wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 3355.

Dotychczas świadczone usługi na rzecz Spółki przez BDO Sp. z o.o. obejmowały:

– badanie oraz wydanie opinii niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Spółki składającego się ze sprawozdań z sytuacji finansowej sporządzonych na 31 grudnia 2009 r., 31 grudnia 2010 r., 31 grudnia 2011 r. oraz 31 grudnia 2012 r.,

– prace poświadczające, których przedmiotem były informacje finansowe pro forma za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 r. oraz raport niezależnego biegłego rewidenta o informacjach finansowych pro forma,

– prace poświadczające, których przedmiotem były symulacje danych finansowych za lata 2009-2010 oraz raport niezależnego biegłego rewidenta o symulacji danych finansowych,

– czynności audytorskie na potrzeby Prospektu Emisyjnego zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego 27 czerwca 2012 r.,

– badanie sprawozdań finansowych jednostkowych i skonsolidowanych za rok 2013, 2014, 2015 i 2016 oraz przegląd śródrocznych sprawozdań finansowych jednostkowych i skonsolidowanych za rok 2012, 2013, 2014, 2015 i 2016.

Dodatkowo BDO Sp. z o.o. świadczył usługi w zakresie weryfikacji pakietów konsolidacyjnych, sporządzonych według stanu na 31 grudnia 2011 roku, 31 grudnia 2012 roku, 31 grudnia 2013 roku, 31 grudnia 2014 roku, 31 grudnia 2015 roku oraz na 31 grudnia 2016 roku zgodnie z zasadami jednostki dominującej oraz wydania opinii biegłego rewidenta potwierdzającej prawidłowość wyliczenia wartości współczynnika intensywności zużycia energii elektrycznej na podstawie ustawy o odnawialnych źródłach energii.

Umowa z biegłym rewidentem zostanie zawarta przez Zarząd Spółki na czas niezbędny do wykonania przez biegłego rewidenta powierzonych czynności.

Podstawa prawna: Par. 5 ust. 1 pkt 19 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.