Kontrast:
A A A A
Rozmiar tekstu:
A A A
PCC EXOL SARaportyRaporty bieżące Raport bieżący 11/2014

Wybór biegłego rewident

Raport z dnia: 2014-06-13 00:00

Zarząd PCC Exol S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 13 czerwca 2014 r. Rada Nadzorcza Spółki, działając na podstawie § 20 ust. 2 lit j) Statutu Spółki, po otrzymaniu rekomendacji Komitetu Audytu, dokonała wyboru firmy BDO Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie na audytora w zakresie:

1. przeglądu skróconego śródrocznego jednostkowego sprawozdania finansowego według stanu na 30 czerwca 2014 roku, zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR) oraz wydanie podpisanego raportu z przeglądu,

2. przeglądu skróconego śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej według stanu na 30 czerwca 2014 roku, zgodnie z MSR oraz wydanie podpisanego raportu z przeglądu,

3. badania rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego sporządzonego według stanu na 31 grudnia 2014 roku, zgodnie z MSR oraz wydanie podpisanej opinii i raportu z badania,

4. badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej sporządzonego według stanu na 31 grudnia 2014 roku, zgodnie z MSR oraz wydanie podpisanej opinii i raportu z badania.

BDO Sp. z o.o. z siedzibą przy ulicy Postępu 12 w Warszawie została wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 3355.

Dotychczas świadczone usługi na rzecz Spółki przez BDO Sp. z o.o. obejmowały:

– badanie oraz wydanie opinii niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Spółki składającego się ze sprawozdań z sytuacji finansowej sporządzonych na 31 grudnia 2009 r., 31 grudnia 2010 r., 31 grudnia 2011 r. oraz 31 grudnia 2012 r.

– prace poświadczające, których przedmiotem były informacje finansowe pro forma za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 r. oraz raport niezależnego biegłego rewidenta o informacjach finansowych pro forma.

– prace poświadczające, których przedmiotem były symulacje danych finansowych za lata 2009-2010, oraz raport niezależnego biegłego rewidenta o symulacji danych finansowych. – czynności audytorskie na potrzeby Prospektu Emisyjnego zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego 27 czerwca 2012 roku,

– przegląd skróconego śródrocznego jednostkowego sprawozdania finansowego sporządzonego według stanu na 30 czerwca 2012 roku oraz wydanie podpisanego raportu z przeglądu, – badanie pakietu jednostkowego sporządzonego według stanu na 31 grudnia 2012 roku zgodnie z zasadami Grupy PCC SE,

– przeglądu skróconego śródrocznego jednostkowego sprawozdania finansowego według stanu na 30 czerwca 2013 roku, zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR) oraz wydanie podpisanego raportu z przeglądu,

– przegląd skróconego śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej według stanu na 30 czerwca 2013 roku, zgodnie z MSR oraz wydanie podpisanego raportu z przeglądu,

– badanie rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego sporządzonego według stanu na 31 grudnia 2013 roku, zgodnie z MSR oraz wydanie podpisanej opinii i raportu z badania,

– badanie rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej sporządzonego według stanu na 31 grudnia 2013 roku, zgodnie z MSR oraz wydanie podpisanej opinii i raportu z badania. Wybór został dokonany zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi.

Umowa z biegłym rewidentem zostanie zawarta przez Zarząd Spółki na czas niezbędny do wykonania przez biegłego rewidenta powierzonych czynności.

Podstawa prawna: Par. 5 ust. 1 pkt 19 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.