Kontrast:
A A A A
Rozmiar tekstu:
A A A
PCC EXOL SARaportyRaporty bieżące Raport bieżący 42/2020

Wprowadzenie obligacji serii C2 do obrotu

Raport z dnia: 2020-07-07 22:29

Zarząd PCC EXOL Spółka Akcyjna z siedzibą w Brzegu Dolnym (dalej: „Spółka”) informuje, że Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. na podstawie § 36, § 37 i § 38 ust. 1 i 3 Regulaminu Giełdy oraz § 2 ust. 1 Działu IV Szczegółowych Zasad Obrotu Giełdowego w systemie UTP, podjął Uchwałę nr 490/2020 z dnia 7 lipca 2020 roku, w której postanowił:

1) wprowadzić z dniem 9 lipca 2020 roku do obrotu giełdowego na rynku podstawowym 250.000 obligacji na okaziciela serii C2 Spółki, o wartości nominalnej 100 zł każda, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem „PLPCCEX00077″;
2) notować obligacje, o których mowa w pkt. 1), w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą „PCX0925″.

Podstawa prawna: §17 ust. 1 pkt 4 RMF w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim