Kontrast:
A A A A
Rozmiar tekstu:
A A A
PCC EXOL SARaportyRaporty bieżące Raport bieżący 28/2016

Wprowadzenie Indywidualnego Standardu Raportowania

Raport z dnia: 2016-07-01 13:28

Zarząd PCC EXOL S.A. („Spółka”) z siedzibą w Brzegu Dolnym informuje, że w dniu 1 lipca 2016 r. Rada Nadzorcza Spółki uchwałą nr 38/16 z dnia 1 lipca 2016 r., przyjęła Indywidualny Standard Raportowania dla Spółki, stanowiący załącznik do niniejszego raportu, mając na uwadze, że:

1) z dniem 3 lipca 2016 r. w krajach członkowskich Unii Europejskiej zacznie bezpośrednio obowiązywać rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. Urz. UE. L Nr 173, str. 1), a także

2) upływa termin transpozycji dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/57/UE z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie sankcji karnych za nadużycia na rynku (Dz.Urz.UE.L 2014 Nr 173, str. 179), zmieniając stan prawny, w szczególności w zakresie obowiązków informacyjnych spółek notowanych na rynkach papierów wartościowych,

3) z inicjatywy Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych w konsultacji ze Stowarzyszeniem Inwestorów Indywidualnych, Krajową Izbą Biegłych Rewidentów, Związkiem Maklerów i Doradców, Izbą Zarządzających Funduszami i Aktywami, Izbą Domów Maklerskich wypracowane zostały Ogólne Standardy Raportowania (to jest tak zwany OSR-1: Raportowanie Danych Finansowych oraz OSR-2: Raportowanie Bieżących Informacji Poufnych).

Indywidualny Standard Raportowania ma na celu jednoznaczne przedstawienie zasad, którymi Spółka będzie się kierowała w wypełnianiu swoich obowiązków informacyjnych.

Z wykorzystaniem Indywidualnego Standardu Raportowania Spółka będzie dążyć do osiągnięcia i utrzymania pełnej transparentności na rynku obrotu instrumentami finansowymi przez jednoznaczne określenie okoliczności, w jakich Spółka zobowiązuje się do publikowania informacji w trybie raportu bieżącego, co – w ocenie Spółki – ułatwi prawidłowe wypełnienie spoczywających na Spółce obowiązków informacyjnych, z pełnym poszanowaniem interesów wszystkich uczestników obrotu na rynku giełdowym, w tym inwestorów indywidualnych i instytucjonalnych.

Indywidualny Standard Raportowania wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2016 r., z mocą obowiązującą od dnia 3 lipca 2016 r.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. 2009, nr 185, poz. 1439 ze zm.)