Kontrast:
A A A A
Rozmiar tekstu:
A A A
PCC EXOL SARaportyRaporty bieżące Raport bieżący 17/2024

Wprowadzenie do obrotu obligacji serii D1

Raport z dnia: 2024-06-27 20:59

Zarząd PCC EXOL SA informuje, że Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. na podstawie §36, §37 i §38 ust. 1 i 3 Regulaminu Giełdy oraz §2 ust. 1 Działu IV Szczegółowych Zasad Obrotu Giełdowego w systemie UTP, podjął Uchwałę nr 838/2024 z dnia 27 czerwca 2024 roku, w której postanowił:

1) wprowadzić z dniem 1 lipca 2024 roku do obrotu giełdowego na rynku podstawowym 200 000 obligacji na okaziciela serii D1 spółki PCC EXOL S.A., o wartości nominalnej 100 zł każda, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem „PLPCCEX00135″;

2) notować obligacje, o których mowa w pkt. 1), w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą „PCX0929″.

Podstawa prawna: §17 ust. 1 pkt 4 RMF w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim