Kontrast:
A A A A
Rozmiar tekstu:
A A A
PCC EXOL SARaportyRaporty bieżące Raport bieżący 28/2017

Wprowadzenie do obrotu obligacji serii B1

Raport z dnia: 2017-12-06 18:20

Zarząd PCC EXOL S.A. informuje, że Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. na podstawie § 38 ust. 1 i 3 Regulaminu Giełdy oraz § 2 ust. 1 Działu IV Szczegółowych Zasad Obrotu Giełdowego w systemie UTP podjął Uchwałę nr 1428/2016 z dnia 6 grudnia 2017 roku, w której postanowił:

1) wprowadzić z dniem 8 grudnia 2017 roku w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku podstawowym 250.000 (dwieście pięćdziesiąt tysięcy) obligacji na okaziciela serii B1 spółki PCC EXOL S.A., o wartości nominalnej 100 zł (sto złotych) każda, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem „PLPCCEX00051″;
2) notować obligacje, o których mowa w pkt. 1), w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą „PCX0522″.

Podstawa prawna: §34 ust.1 pkt 3 RMF w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim