Kontrast:
A A A A
Rozmiar tekstu:
A A A
PCC EXOL SARaportyRaporty bieżące Raport bieżący 5/2012

Wprowadzenie do obrotu giełdowego oraz wyznaczenie pierwszego dnia notowania akcji PCC Exol S.A.

Raport z dnia: 2012-08-01 00:00

Zarząd PCC Exol S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym („Spółka”) informuje , że w dniu 1 sierpnia 2012 r. otrzymał Uchwałę nr 749 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 lipca 2012 r. na podstawie której Zarząd GPW postanowił:

1) Wprowadzić z dniem 3 sierpnia 2012 r. w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku podstawowym 9.927.231 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii D spółki PCC EXOL S.A. o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem „PLPCCEX00028”;
2) Notować prawa do akcji spółki PCC EXOL S.A, o których mowa w pkt 1), w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą „PCCEXOL-PDA” i oznaczeniem „PCXA”

Podstawa prawna:
§ 34 ust. 1 pkt. 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.