Kontrast:
A A A A
Rozmiar tekstu:
A A A
PCC EXOL SARaportyRaporty bieżące Raport bieżący 7/2021

Wprowadzenie akcji serii F do obrotu

Raport z dnia: 2021-03-29 18:35

Zarząd spółki PCC EXOL S.A. informuje, iż w dniu 29 marca 2021 r. otrzymał od Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (dalej: GPW) uchwałę nr 334/2021, w której Zarząd GPW:
1. stwierdza, iż zgodnie z §19 ust. 1 i 2 Regulaminu Giełdy do obrotu giełdowego na rynku podstawowym dopuszczonych jest 165.227 akcji zwykłych na okaziciela serii F spółki PCC EXOL S.A. o wartości nominalnej 1 zł (dalej: Akcje);
2. na podstawie §36, §37, §38 ust. 1 i 3 Regulaminu Giełdy, w związku z §3a ust. 1, 2 i 3 Regulaminu Giełdy, postanawia wprowadzić z dniem 1 kwietnia 2021 r. do obrotu giełdowego Akcje, pod warunkiem dokonania przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w dniu 1 kwietnia 2021 r. rejestracji tych Akcji i oznaczenia ich kodem „PLPCCEX00010”.

Podstawa prawna: §17 ust. 1 pkt 4 RMF w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim