Kontrast:
A A A A
Rozmiar tekstu:
A A A
PCC EXOL SARaportyRaporty bieżące Raport bieżący 31/2017

Wniosek akcjonariusza dotyczący żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PCC EXOL S.A. zwołanego na dzień 9 stycznia 2018 roku

Raport z dnia: 2017-12-19 19:34

Zarząd PCC EXOL S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym (dalej „Spółka”) informuje, że w dniu 19 grudnia 2017 r. wpłynęło do Spółki pismo od PCC SE z siedzibą w Duisburgu („Akcjonariusz”), reprezentującej ponad jedną dwudziestą część kapitału zakładowego (dalej: „Żądanie”), dotyczące żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 9 stycznia 2018 roku („NWZ”).
W ramach Żądania Akcjonariusz wniósł o umieszczenie w porządku obrad NWZ następujących punktów:
1. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej.
2. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej.
3. Podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej Spółki.

Tym samym, zmodyfikowany zgodnie z Żądaniem porządek obrad NWZ przedstawia się następująco:
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej PCC EXOL S.A.
6. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej Spółki
7. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki
8. Podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej Spółki
9. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

W załączeniu do niniejszego raportu bieżącego Zarząd przekazuje Żądanie, projekty uchwał oraz formularz umożliwiający wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika – z uwzględnieniem uchwał zgłoszonych przez Akcjonariusza w ramach Żądania.

Szczegółowa podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 4) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim