Kontrast:
A A A A
Rozmiar tekstu:
A A A
PCC EXOL SARaportyRaporty bieżące Raport bieżący 4/2019

Wniesienie przez HH Technology Corp. zażalenia na postanowienie w przedmiocie oddalenia wniosku o udzielenie zabezpieczenia

Raport z dnia: 2019-02-18 23:07

Zarząd PCC EXOL Spółka Akcyjna z siedzibą w Brzegu Dolnym (dalej: „Spółka”, „PCC EXOL”), działając zgodnie z art. 17 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku), w nawiązaniu do raportu bieżącego Spółki nr 1/2019 z dnia 25.01.2019 r. w sprawie sporu sądowego z HH Technology Corp., 500 Cummings Center STE 3470 Beverly, MA 01915, Stany Zjednoczone Ameryki (dalej: „HH Technology”) oraz raportu nr 2/2019 z dnia 30.01.2019 r. w sprawie oddalenia wniosku HH Technology o zabezpieczenie roszczeń, informuje, że otrzymał od pełnomocnika Spółki informację o wniesieniu zażalenia (dalej: „Zażalenie”) przez HH Technology do Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu, Wydział I Cywilny na postanowienie Sądu Okręgowego we Wrocławiu, X Wydział Gospodarczy z dnia 28.01.2019 r. w przedmiocie oddalenia wniosku o udzielenie zabezpieczenia (dalej: „Postanowienie”). Zażalenie zostało również wniesione w sprawie toczącej się przeciwko PCC Rokita S.A. (spółce siostrze PCC EXOL).

Pełnomocnik Spółki nie miał możliwości zapoznania się z aktami sprawy a w konsekwencji zapoznania się ze szczegółową treścią Zażalenia w sprawie PCC EXOL S.A. jednak w dniu 18.02.2019 r. umożliwiono pełnomocnikowi dostęp do akt postępowania w sprawie spółki PCC Rokita S.A., gdzie również złożone zostało zażalenie na postanowienie sądu oddalające (z bardzo zbliżoną argumentacją) wniosek HH Technology o udzielenie zabezpieczenia. Stąd Zarząd PCC EXOL informując o wniesieniu przez HH Technology Zażalenia, mając na względzie dotychczasowy analogiczny sposób działania HH Technology wobec PCC Rokita i PCC EXOL, w tym posługiwanie się tymi samymi argumentami i zapisami w dokumentach dotyczących PCC Rokita i PCC EXOL uznaje, że prawdopodobnie analogiczna treść zażalenia jak w przypadku PCC Rokita S.A. została złożona także w sprawie toczącej się przeciwko Spółce.

HH Technology w zażaleniu na postanowienie o odmowie udzielenia zabezpieczenia w sprawie PCC Rokita S.A. zaskarżył je w całości oraz wniósł o zmianę tego postanowienia w całości poprzez uwzględnienie w całości wniosku HH Technology o udzielenie zabezpieczenia lub ewentualnie o uchylenie postanowienia sądu i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania Sądowi I instancji.

HH Technology w zażaleniu na postanowienie o odmowie udzielenia zabezpieczenia w sprawie przeciwko PCC Rokita S.A. nie przedstawił żadnych nowych dowodów ponad dotąd zgromadzony przez sąd materiał dowodowy ani nie odniósł się też w treści zażalenia do składanych przez Spółkę pism procesowych i jej argumentacji.

Spółka całkowicie kwestionując roszczenia HH Technology zamierza złożyć odpowiedź na zażalenie wniesione przez HH Technology, w którym wskaże na całkowity brak podstaw faktycznych i prawnych do udzielenia zabezpieczenia.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku)