Kontrast:
A A A A
Rozmiar tekstu:
A A A
PCC EXOL SARaportyRaporty bieżące Raport bieżący 20/2016

Uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST – PARK” w Podstrefie Brzeg Dolny

Raport z dnia: 2016-06-07 00:00

Zarząd PCC EXOL S.A. (dalej: „Spółka”) informuje, że w dniu 7 czerwca 2016 r. wydane zostało przez Wałbrzyską Specjalną Strefę Ekonomiczną „INVEST – PARK” Zezwolenie Nr 384 (dalej: „Zezwolenie”) na prowadzenie przez Spółkę działalności gospodarczej na terenie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST – PARK” w Podstrefie Brzeg Dolny (dalej: „WSSE w Podstrefie Brzeg Dolny”; „Strefa”).

Spółka wystąpiła o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej w Strefie, w związku z planowanym nowym przedsięwzięciem inwestycyjnym, polegającym na rozbudowie i zwiększeniu zdolności produkcyjnych istniejącego zakładu, poprzez realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Budowa instalacji do produkcji glicynianów i instalacji do produkcji oksyalkilatów wysokomolowych” (dalej: Inwestycja”).

Spółka otrzymała zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej w następujących pozycjach PKWiU: Sekcja C: 20.14, 20.16, 20.41, 20,59 oraz w zakresie prowadzenia prac badawczo-rozwojowych na terenie Strefy określonych w Sekcji M: 71.20, 72.19.

W Zezwoleniu ustalono następujące warunki prowadzenia przez Spółkę działalności gospodarczej w WSSE w Podstrefie Brzeg Dolny:

  1. Poniesienie na terenie Strefy wydatków inwestycyjnych w rozumieniu § 6 Rozporządzenia Rady Ministrów z dn. 10.12.2008 r. w sprawie pomocy publicznej udzielonej przedsiębiorcom działającym na podstawie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenach specjalnych stref ekonomicznych Dz.U. z 2015 r. poz. 465 (dalej: „Rozporządzenie”) o wartości przewyższającej kwotę 15.000.000,00 zł (słownie: piętnaście milionów złotych) w terminie do dnia 31.12.2018 r.
  2. Zwiększenie dotychczasowego zatrudnienia na terenie Strefy, poprzez zatrudnienie przy prowadzeniu działalności na terenie Strefy dodatkowo co najmniej 8 nowych pracowników (w przeliczeniu na pełne etaty) najpóźniej w terminie do dnia 30.06.2019 r. i utrzymanie tego stanu zatrudnienia na terenie Strefy na poziomie co najmniej sumy 8 nowych pracowników  i średniego zatrudnienia z 12 miesięcy poprzedzających dzień wydania Zezwolenia, do dnia 30.06.2023 r.
  3. Zakończenie Inwestycji w terminie do dnia 30.06.2019 r.
  4. Ustalono maksymalną wysokość kosztów kwalifikowanych: a. w przypadku korzystania ze zwolnienia podatkowego z tytułu kosztów nowej Inwestycji, maksymalna nominalna (tzn. przed zdyskontowaniem) wysokość kosztów kwalifikowanych Inwestycji, o których mowa w § 6 Rozporządzenia, wyniesie 19.500.000,00 zł (słownie: dziewiętnaście milionów pięćset tysięcy złotych), b. w przypadku korzystania ze zwolnienia podatkowego z tytułu tworzenia nowych miejsc pracy, o których mowa § 3 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia, do obliczenia maksymalnej wysokości dwuletnich kosztów pracy przyjmuje się koszty pracy 8 nowo zatrudnionych pracowników.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.