Kontrast:
A A A A
Rozmiar tekstu:
A A A
PCC EXOL SARaportyRaporty bieżące Raport bieżący 26/2013

Uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST – PARK” w Podstrefie Brzeg Dolny

Raport z dnia: 2013-10-02 00:00

Zarząd PCC Exol SA (dalej: „Spółka”) informuje, że w dniu 1 października 2013 r. wydane zostało przez Wałbrzyską Specjalną Strefę Ekonomiczną „INVEST – PARK” Zezwolenie Nr 271 (dalej: „Zezwolenie”) na prowadzenie przez Spółkę działalności gospodarczej na terenie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST – PARK” w Podstrefie Brzeg Dolny (dalej: „WSSE w Podstrefie Brzeg Dolny”).  

Spółka wystąpiła o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej w Strefie w związku z planowaną inwestycją modernizacji i rozbudowy ciągu produkcyjnego do wytwarzania betain (dalej: „Inwestycja”), o której głównych założeniach informowała w Prospekcie Emisyjnym opublikowanym na stronie internetowej Spółki www.pcc-exol.eu.   Spółka otrzymała zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej w następujących pozycjach PKWiU: Sekcja C: 19.2, 20.1, 20.2, 20.4, 20.5, 23.9; Sekcja D: 35.2, 35.3; Sekcja H: 49.2, 49.4, 49.5, 52.10, 52.2 Usługi wspomagające transport z wyjątkiem: 52.21.25 – Usługi holowania w transporcie drogowym; Sekcja J: 62.01, 62.02, 62.03, 62.09; Sekcja M: 69.20.1, 69.20.2, 71.2, 72 oraz w zakresie sprzedaży odpadów powstałych w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą. 

W Zezwoleniu ustalono następujące warunki prowadzenia przez Spółkę działalności gospodarczej w WSSE w Podstrefie Brzeg Dolny: 

1. Poniesienie na terenie Strefy wydatków inwestycyjnych w rozumieniu § 6 Rozporządzenia Rady Ministrów z dn. 10.12.2008 r. w sprawie pomocy publicznej udzielonej przedsiębiorcom działającym na podstawie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenach specjalnych stref ekonomicznych (dalej: „Rozporządzenie”) o wartości przewyższającej kwotę 10.745.000,00 zł (słownie: dziesięć milionów siedemset czterdzieści pięć tysięcy złotych) do dnia 31.12.2015 r. 

2. Zwiększenie zatrudnienia na terenie WSSE w Podstrefie Brzeg Dolny, poprzez zatrudnienie na terenie WSSE w Podstrefie Brzeg Dolny po dniu uzyskania zezwolenia o 6 nowych pracowników (w przeliczeniu na pełne etaty) do dnia 31.12.2015 r. i utrzymanie tego stanu zatrudnienia na terenie WSSE w Podstrefie Brzeg Dolny na poziomie co najmniej sumy 6 dodatkowych pracowników  i średniego zatrudnienia z 12 m-cy poprzedzających wydanie zezwolenia, przez okres nie krótszy niż 5 lat od dnia osiągnięcia zatrudnienia. 

3. Zakończenie Inwestycji w terminie do dnia 31.12.2015 r.  

4. Ustalono maksymalną wysokość kosztów kwalifikowanych:  a. W przypadku korzystania ze zwolnienia podatkowego z tytułu kosztów nowej Inwestycji, maksymalna wysokość kosztów kwalifikowanych Inwestycji, o których mowa w § 6 Rozporządzenia, wyniesie 16.117.500,00 zł (słownie: szesnaście milionów sto siedemnaście tysięcy pięćset złotych),  b. W przypadku korzystania ze zwolnienia podatkowego z tytułu tworzenia nowych miejsc pracy, o których mowa § 3 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia, do obliczenia maksymalnej wysokości dwuletnich kosztów pracy przyjmuje się koszty pracy 9 nowo zatrudnionych pracowników. 

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.