Kontrast:
A A A A
Rozmiar tekstu:
A A A
PCC EXOL SARaportyRaporty bieżące Raport bieżący 16/2016

Uzupełnienie informacji o zabezpieczeniach w związku z zawarciem umowy kredytowej z BOŚ SA

Raport z dnia: 2016-05-11 00:00

Zarząd PCC EXOL S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym („Spółka”) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 7/2016 z dnia 19 lutego 2016 r. przekazuje do publicznej wiadomości, iż w dniu 11 maja 2016 r. powziął informację o dokonaniu w dniu 5 maja 2016 r. przez Sąd Rejonowy we Wrocławiu wpisu w Rejestrze Zastawów w przedmiocie ustanowienia zastawu rejestrowego na rzecz Banku Ochrony Środowiska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („BOŚ”) na mieniu ruchomym oraz prawach wchodzących w skład wydziałów produkcji, tj.:

– Wydziału Produkcji Siarczanowanych ETS położonego w Brzegu Dolnym,
– Wydziału Produkcji Etoksylatów ETE-1, położonego w Brzegu Dolnym,
– Wydziału Produkcji Etoksylatów ETE-2, położonego w Płocku,
które to wydziały stanowią zorganizowane części przedsiębiorstwa PCC EXOL S.A.

Zastaw rejestrowy został ustanowiony tytułem zabezpieczenia wierzytelności BOŚ w związku z umową kredytową w kwocie 63 mln zł z dnia 19 lutego 2016 r.

Zastaw nie został ustanowiony na aktywach o znacznej wartości, natomiast informacja o nim jest przekazywana w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 7/2016 z dnia 19 lutego 2016 r., w którym Spółka zapowiedziała podanie informacji o szczegółach zabezpieczeń. Ponadto niniejszy raport stanowi również uzupełnienie informacji o zabezpieczeniach kredytu, które były przedstawione w raporcie 15/2016 z dnia 5 maja 2016 r.

Poza relacjami wynikającymi z opisanej w niniejszym raporcie współpracy, nie występują powiązania pomiędzy Emitentem i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi Emitenta a BOŚ.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. 2009 Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.).