Kontrast:
A A A A
Rozmiar tekstu:
A A A
PCC EXOL SARaportyRaporty bieżące Raport bieżący 1/2013

Utworzenie Grupy Kapitałowej

Raport z dnia: 2013-01-03 00:00

Zarząd PCC Exol SA informuje, że powziął dziś informację o rejestracji w dniu 31.12.2012 roku spółki zależnej PCC EXOL Kýmya Sanayý Ve Týcaret Lýmýted Ţýrketý (PCC EXOL Przemysł Chemiczny i Handel sp. z o.o.) z siedzibą w Stambule (Turcja). Zadaniem tej spółki jest rozwinięcie sprzedaży bezpośrednio na terenie Turcji oraz krajów regionu MEA (Middle East and Africa).

Utworzona spółka zależna nie będzie konsolidowana w sprawozdaniach finansowych ze względu na nieistotny wpływ jej danych na sytuację majątkową i finansową oraz wynik finansowy PCC Exol SA, co jest zgodne z § 82 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. 2009 Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.)