Kontrast:
A A A A
Rozmiar tekstu:
A A A
PCC EXOL SARaportyRaporty bieżące Raport bieżący 15/2016

Ustanowienie zabezpieczeń w związku z zawarciem umowy kredytowej z BOŚ S.A.

Raport z dnia: 2016-05-05 00:00

Zarząd PCC EXOL S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym („Spółka”, „Emitent”) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 7/2016 z dnia 19 lutego 2016 r., przekazuje do publicznej wiadomości, iż w dniu 5 maja 2016 r. powziął informację o dokonaniu w dniu 21 kwietnia 2016 r. przez Sąd Rejonowy w Płocku wpisu w księdze wieczystej nr PL1P/00062140/0, prowadzonej dla nieruchomości, które nie stanowią aktywów znaczących, o ustanowieniu hipoteki umownej łącznej do kwoty 94 500 000 PLN tytułem zabezpieczenia wierzytelności Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie („BOŚ”) w związku z umową kredytową z dnia 19 lutego 2016 r.

Ponadto Emitent w dniu 29 kwietnia 2016 r. powziął również informację o dokonaniu w dniu 14 marca 2016 r. przez Sąd Rejonowy w Wołowie wpisów w księgach wieczystych nr WR1L/00043415/6, WR1L/00043414/9, WR1L/00043413/2, WR1L/00043421/1, WR1L00043420/4, WR1L43417/0, WR1L/00043416/3, WR1L00043418/7, WR1L/00043419/4, prowadzonych dla nieruchomości, które nie stanowią aktywów znaczących, o ustanowieniu hipoteki umownej łącznej do kwoty 94 500 000 PLN tytułem zabezpieczenia wierzytelności Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie („BOŚ”) w związku z umową kredytową z dnia 19 lutego 2016 r.

Natomiast łączna wartość ewidencyjna wszystkich obciążanych nieruchomości wynosi ok. 80,72 mln zł, a więc przekracza kryterium 10% przychodów Spółki za ostatnie cztery kwartały, co spowodowało uznanie tych aktywów łącznie za znaczące. Ograniczone prawa rzeczowego mają większą wartość niż wyrażona w złotych równowartość kwoty 1.000.000 euro.

Wyżej wymienione zabezpieczenia zostały ustanowione na rzecz BOŚ wraz z cesją na BOŚ wierzytelności z umowy ubezpieczenia w/w nieruchomości w związku z podpisaniem umowy kredytowej z dnia 19 lutego 2016 r. Spółka informowała o zawartej umowie z BOŚ oraz o tym, iż szczegóły dotyczące zabezpieczeń zostaną podane do publicznej wiadomości po ich ustanowieniu w raporcie bieżącym nr 7/2016 z dnia 19 lutego 2016 r.

Hipoteka została ustanowiona na nieruchomościach wchodzących w skład zorganizowanych części przedsiębiorstwa PCC EXOL S.A., tj.:
– Wydziale Produkcji Siarczanowanych ETS położonym w Brzegu Dolnym (objętym księgami wieczystymi nr: WRL/00043417/0, WR1L/00043416/3, WR1L/00043418/7 i WR1Ll/00043419/4, prowadzonymi przez Sąd Rejonowy w Wołowie),
– Wydziale Produkcji Etoksylatów ETE-1, położonym w Brzegu Dolnym (objętym księgami wieczystymi nr: WRL/00043415/6, WR1L/00043414/9, WR1L/00043413/2, WRL/00043421/1 i WR1L/00043420/4, prowadzonymi przez Sąd Rejonowy w Wołowie),
– Wydziale Produkcji Etoksylatów ETE-2, położonym w Płocku (objętego księgą wieczystą nr PL1P/00062140/0, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Płocku).

Poza relacjami wynikającymi z opisanej w niniejszym raporcie współpracy, nie występują powiązania pomiędzy Emitentem i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi Emitenta a BOŚ.

Szczegółowa podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.