Kontrast:
A A A A
Rozmiar tekstu:
A A A
PCC EXOL SARaportyRaporty bieżące Raport bieżący 28/2014

Ustanowienie zabezpieczeń w związku z zawarciem umów z BOŚ S.A.

Raport z dnia: 2014-09-26 00:00

Zarząd PCC EXOL S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym („Spółka”) przekazuje do publicznej wiadomości, iż w dniu 26 września 2014 r. powziął informację o: 

1. Dokonaniu w dniu 26 sierpnia 2014 r. przez Sąd Rejonowy we Wrocławiu wpisu w Rejestrze Zastawów w przedmiocie ustanowienia zastawu rejestrowego na rzecz Banku Ochrony Środowiska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („BOŚ”) na mieniu ruchomym oraz prawach wchodzących w skład wydziałów produkcji, tj.:  

– Wydziału Produkcji Siarczanowanych ETS położonego w Brzegu Dolnym (objętego księgami wieczystymi nr: WRL/00043417/0, WR1L/00043416/3 i WR1L/00043418/7, prowadzonymi przez  Sąd Rejonowy w Środzie Śląskiej), („ETS”),

– Wydziału Produkcji Etoksylatów ETE-1, położonego w Brzegu Dolnym (objętego księgami wieczystymi nr: WRL/00043415/6, WR1L/00043414/9, WR1L/00043413/2, WRL/00043421/1 i WR1L/00043420/4, prowadzonymi przez  Sąd Rejonowy w Środzie Śląskiej), („ETE-1”),

– Wydziału Produkcji Etoksylatów ETE-2, położonego w Płocku (objętego księgą wieczystą nr PL1P/00062140/0, prowadzoną przez  Sąd Rejonowy w Płocku), („ETE-2”); które to wydziały stanowią zorganizowane części przedsiębiorstwa PCC EXOL S.A.  

Zastaw rejestrowy został ustanowiony tytułem zabezpieczenia wierzytelności BOŚ w związku z umową Linii Wielocelowej do kwoty 125 000 000 zł. oraz z umowami  kredytów inwestycyjnych do kwoty 138 300 000 zł. 

2. Dokonaniu w dniu 22 sierpnia 2014 r. przez Sąd Rejonowy w Środzie Śląskiej wpisów w księgach wieczystych o ustanowieniu na nieruchomościach wchodzących w skład zorganizowanych części przedsiębiorstwa PCC EXOL S.A., tj.  ETS, ETE-1, oraz  ETE-2 hipoteki umownej łącznej do kwoty 138 300 000 zł oraz o ustanowieniu na miejscu następnym po wpisie hipoteki w wysokości 138 300 000 zł, hipoteki umownej łącznej do kwoty 75 000 000 zł, tytułem zabezpieczenia wierzytelności BOŚ w związku z umową Linii Wielocelowej oraz z umowami kredytów inwestycyjnych. 

Łączna wartość ewidencyjna obciążanych zorganizowanych części przedsiębiorstwa wynosi ok. 81,2 mln zł, a więc przekracza kryterium 10% przychodów Spółki za ostatnie cztery kwartały, co spowodowało uznanie tych aktywów za znaczące. Ograniczone prawa rzeczowego mają większą wartość niż wyrażona w złotych równowartość kwoty 1 mln euro. 

Poza relacjami wynikającymi z opisanej w niniejszym raporcie współpracy, nie występują powiązania pomiędzy emitentem i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi emitenta a BOŚ. 

Wyżej wymienione zabezpieczenia zostały ustanowione na rzecz BOŚ wraz z cesją na BOŚ wierzytelności z umowy ubezpieczenia w/w nieruchomości w związku z podpisaniem umów kredytowych z dnia 19 sierpnia 2014 r. („Umowy”). Spółka informowała o zawartych Umowach z BOŚ oraz o tym, iż szczegóły dotyczące zabezpieczeń zostaną podane do publicznej wiadomości po ich ustanowieniu  w raporcie bieżącym nr 23/2014 z dnia 20 sierpnia 2014 r.

Spółka dodatkowo poda informację o dokonaniu wpisów w księdze wieczystej prowadzonej dla nieruchomości wchodzącej w skład ETE-2, w przedmiocie ustanowienie hipotek przez Sąd Rejonowy w Płocku po uzyskaniu przez Spółkę takiej informacji.  

Szczegółowa podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim