Kontrast:
A A A A
Rozmiar tekstu:
A A A
PCC EXOL SARaportyRaporty bieżące Raport bieżący 30/2014

Ustanowienie zabezpieczeń w związku z zawarciem umów z BOŚ S.A.

Raport z dnia: 2014-10-16 00:00

Zarząd PCC EXOL S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym („Spółka”, „Emitent”) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 28/2014 z dnia 26 września 2014 r., przekazuje do publicznej wiadomości, iż w dniu 16 października 2014 r. powziął informację o dokonaniu w dniu 6 października 2014 r. przez Sąd Rejonowy w Płocku wpisów w księdze wieczystej PL1P/00062140/0 o ustanowieniu hipoteki umownej łącznej do kwoty 138 300 000 zł oraz o ustanowieniu na miejscu następnym po wpisie hipoteki w wysokości 138 300 000 zł, hipoteki umownej łącznej do kwoty 75 000 000 zł, tytułem zabezpieczenia wierzytelności Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszwie („BOŚ”) w związku z umową Linii Wielocelowej oraz z umowami kredytów inwestycyjnych.  

Wyżej wymienione zabezpieczenia zostały ustanowione na rzecz BOŚ wraz z cesją na BOŚ wierzytelności z umowy ubezpieczenia w/w nieruchomości w związku z podpisaniem umów kredytowych z dnia 19 sierpnia 2014 r. Spółka informowała o zawartych umowach z BOŚ oraz o tym, iż szczegóły dotyczące zabezpieczeń zostaną podane do publicznej wiadomości po ich ustanowieniu w raporcie bieżącym nr 23/2014 z dnia 20 sierpnia 2014 r. 

Hipoteki zostały ustanowione na nieruchomościach wchodzących w skład zorganizowanych części przedsiębiorstwa PCC EXOL S.A., tj. w skład:  

– Wydziału Produkcji Siarczanowanych ETS położonego w Brzegu Dolnym (objętego księgami wieczystymi nr: WRL/00043417/0, WR1L/00043416/3 i WR1L/00043418/7, prowadzonymi przez Sąd Rejonowy w Środzie Śląskiej),   

– Wydziału Produkcji Etoksylatów ETE-1, położonego w Brzegu Dolnym (objętego księgami wieczystymi nr: WRL/00043415/6, WR1L/00043414/9, WR1L/00043413/2, WRL/00043421/1 i WR1L/00043420/4, prowadzonymi przez Sąd Rejonowy w Środzie Śląskiej),   

– Wydziału Produkcji Etoksylatów ETE-2, położonego w Płocku (objętego księgą wieczystą nr PL1P/00062140/0, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Płocku).  

Łączna wartość ewidencyjna obciążanych zorganizowanych części przedsiębiorstwa wynosi ok. 81,2 mln zł, a więc przekracza kryterium 10% przychodów Spółki za ostatnie cztery kwartały, co spowodowało uznanie tych aktywów za znaczące. Ograniczone prawa rzeczowego mają większą wartość niż wyrażona w złotych równowartość kwoty 1.000.000 euro.  

Poza relacjami wynikającymi z opisanej w niniejszym raporcie współpracy, nie występują powiązania pomiędzy Emitentem i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi Emitenta a BOŚ.

Szczegółowa podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.