Kontrast:
A A A A
Rozmiar tekstu:
A A A
PCC EXOL SARaportyRaporty bieżące Raport bieżący 20/2021

Ustanowienie zabezpieczeń w związku z umową kredytową z BOŚ S.A.

Raport z dnia: 2021-06-15 20:50

Zarząd PCC EXOL S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym („Spółka”) informuje o ustanowieniu zabezpieczenia wierzytelności Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie w związku z umową kredytową zawartą dnia 29 kwietnia 2021 r. na kwotę 55 mln zł („Umowa”).

W dniu 15 czerwca 2021 r. Spółka powzięła informację o dokonaniu w dniu 8 czerwca 2021 r. przez Sąd Rejonowy w Wołowie zmiany treści wpisu dotyczącego hipoteki łącznej do kwoty 138 300 000 zł, ustanowionej na nieruchomościach wchodzących w skład zorganizowanych części przedsiębiorstwa PCC EXOL S.A., tj. w skład:
– Wydziału Produkcji Etoksylatów ETE-1, położonego w Brzegu Dolnym, objętego księgami wieczystymi nr: WRL/00043415/6, WR1L/00043414/9, WR1L/00043413/2, WRL/00043421/1, WR1L/00043420/4, WR1L/00047295/6 i WR1L/00043412/5 prowadzonymi przez Sąd Rejonowy w Wołowie,
– Wydziału Produkcji Siarczanowanych ETS położonego w Brzegu Dolnym, objętego księgami wieczystymi nr: WRL/00043417/0, WR1L/00043416/3, WR1L/00043418/7 i WR1L/00043419/4, prowadzonymi przez Sąd Rejonowy w Wołowie,
poprzez wskazanie, że przedmiotowa hipoteka zabezpiecza także wierzytelności wynikające z Umowy.

Hipoteka łączna do kwoty 138 300 000 zł, stanowiąca zabezpieczenie dla Umowy, zgodnie z postawieniami tej Umowy, docelowo ma współobciążać, poza Wydziałami Etoksylaty ETE-1 i Siarczanowane ETS położonymi w Brzegu Dolnym, również Wydział Produkcji Etoksylatów ETE-2 położony w Płocku. Spółka poda informację o dokonaniu wpisów w księdze wieczystej prowadzonej dla nieruchomości wchodzącej w skład Wydziału Produkcji Etoksylatów ETE-2, w przedmiocie ustanowienia hipoteki łącznej przez Sąd Rejonowy w Płocku, po uzyskaniu przez Spółkę takiej informacji.

Łączna aktualna wartość ewidencyjna wszystkich nieruchomości, obciążanych hipoteką łączną współobciążającą te nieruchomości, tj. Wydziałów Produkcyjnych: Etoksylaty ETE-1 i Siarczanowane ETS położonych w Brzegu Dolnym oraz Etoksylaty ETE-2 położonego w Płocku, wynosi ok. 127 mln zł. Tym samym wartość obciążanych aktywów przekracza kryterium 10% przychodów Spółki za ostatni rok obrotowy, co spowodowało uznanie tych aktywów łącznie za znaczące.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku