Kontrast:
A A A A
Rozmiar tekstu:
A A A
PCC EXOL SARaportyRaporty bieżące Raport bieżący 14/2017

Uchwała w sprawie wypłaty dywidendy

Raport z dnia: 2017-06-13 17:54

Zarząd PCC EXOL S.A. (dalej: „Spółka”) informuje, że w dniu 13 czerwca 2017 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę w sprawie podziału zysku netto Spółki za 2016 rok i wypłaty dywidendy, w której postanawia podzielić zysk netto Spółki w kwocie 24 621 093,05 zł za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku, w następujący sposób:

– kwota 22 422 968,62 zł na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki, wypłacana akcjonariuszom proporcjonalnie do posiadanych akcji, to jest w wysokości 0,13 zł na jedną akcję,

– kwota 2 198 124,43 zł na kapitał zapasowy Spółki, zgodnie z art. 396 § 1 KSH.

Datą ustalenia listy akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy (dzień dywidendy) będzie dzień 22 czerwca 2017 roku.

Dywidenda zostanie wypłacona akcjonariuszom w dniu 4 lipca 2017 roku.

Wypłatą dywidendy objęte są wszystkie akcje Spółki w liczbie 172 484 374.

Podstawa prawna: § 38 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim