Kontrast:
A A A A
Rozmiar tekstu:
A A A
PCC EXOL SARaportyRaporty bieżące Raport bieżący 7/2015

Uchwała w sprawie wypłaty dywidendy

Raport z dnia: 2015-06-08 01:00

Zarząd PCC EXOL SA (dalej: „Spółka”) informuje, że 08 czerwca 2015 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę w sprawie podziału zysku netto Spółki za 2014 rok i wypłaty dywidendy, w której postanawia, że kwota 1 724 843,74 PLN (słownie: jeden milion siedemset dwadzieścia cztery tysiące osiemset czterdzieści trzy złote siedemdziesiąt cztery grosze) zostaje przeznaczona na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki i zostanie wypłacona akcjonariuszom proporcjonalnie do posiadanych akcji, to jest w wysokości 0,01 zł (jeden grosz) na jedną akcję.

Datą ustalenia listy akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy (dzień dywidendy) będzie dzień 15 czerwca 2015 roku.

Dywidenda zostanie wypłacona akcjonariuszom w dniu 29 czerwca 2015r.

Wypłatą dywidendy objęte są wszystkie akcje Spółki w liczbie 172 484 374.

Podstawa prawna: §38 ust. 2 RMF w sprawie informacji bieżących i okresowych