Kontrast:
A A A A
Rozmiar tekstu:
A A A
PCC EXOL SARaportyRaporty bieżące Raport bieżący 14/2014

Uchwała w sprawie wypłaty dywidendy

Raport z dnia: 2014-06-27 11:00

Zarząd PCC Exol S.A. (dalej: „Spółka”) informuje, że 26 czerwca 2014 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę w sprawie podziału zysku netto Spółki za 2013 rok i wypłaty dywidendy, w której postanawia, że kwota 5 174 531,22 zł (słownie: pięć milionów sto siedemdziesiąt cztery tysiące pięćset trzydzieści jeden złotych 22/100) zostaje przeznaczona na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki i zostanie wypłacona akcjonariuszom proporcjonalnie do posiadanych akcji, to jest w wysokości 0,03 zł (trzy grosze) na jedną akcję.

Datą ustalenia listy akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy (dzień dywidendy) będzie dzień 4 lipca 2014 roku.

Dywidenda zostanie wypłacona akcjonariuszom w dniu 21 lipca 2014 roku.

Wypłatą dywidendy objęte są wszystkie akcje Spółki w liczbie 172 484 374.

Podstawa prawna: §38 ust. 2 RMF w sprawie informacji bieżących i okresowych