Kontrast:
A A A A
Rozmiar tekstu:
A A A
PCC EXOL SARaportyRaporty bieżące Raport bieżący 14/2022

Uchwała w sprawie podziału zysku

Raport z dnia: 2022-04-12 12:33

Zarząd PCC EXOL SA (dalej: „Spółka”) informuje, że w dniu 12 kwietnia 2022 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę w sprawie podziału zysku netto Spółki za 2021 rok w której postanawia, że zysk netto za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r., w kwocie 53 627 886,72 zł zostaje podzielony w następujący sposób:
– kwota 20 817 088,20 zł na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki, wypłacana akcjonariuszom proporcjonalnie do posiadanych akcji, to jest w wysokości 0,12 zł na jedną akcję,
– kwota 32 810 798,52 zł na kapitał zapasowy Spółki, zgodnie z art. 396 § 1 Kodeksu spółek handlowych.

Jako dzień dywidendy ustala się dzień 21 kwietnia 2022 r. Jako terminy wypłaty dywidendy ustala się następujące dni:
– 28 kwietnia 2022 r.- – wypłata w kwocie 17 347 573,50, to jest w wysokości 0,10 zł na jedną akcję;
– 19 lipca 2022 r. – wypłata w kwocie 3 469 514,70 zł, to jest w wysokości 0,02 zł na jedną akcję.

Wypłatą dywidendy objęte są wszystkie akcje Spółki w liczbie 173 475 735.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku