Kontrast:
A A A A
Rozmiar tekstu:
A A A
PCC EXOL SARaportyRaporty bieżące Raport bieżący 5/2024

Uchwała w sprawie podziału zysku

Raport z dnia: 2024-05-20 14:47

Zarząd PCC EXOL SA (dalej: „Spółka”) informuje, że w dniu 20 maja 2024 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę w sprawie podziału zysku netto Spółki za 2023 rok w której postanawia, że zysk netto za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 r., w kwocie 49 990 108,02 PLN zostaje podzielony w następujący sposób:

– kwota 12 189 565,01 PLN na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki, wypłacaną akcjonariuszom proporcjonalnie do posiadanych akcji, to jest w wysokości 0,07 PLN na jedną akcję,

– kwota 37 800 543,01 PLN na kapitał zapasowy Spółki, z zastrzeżeniem, że kwota ta może służyć w latach przyszłych wypłacie dywidendy.

Jako dzień dywidendy ustala się dzień 25 maja 2024 r. Jako termin wypłaty dywidendy ustala się dzień 29 maja 2024 r.

Wypłatą dywidendy objęte są wszystkie akcje Spółki w liczbie 174 136 643.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku