Kontrast:
A A A A
Rozmiar tekstu:
A A A
PCC EXOL SARaportyRaporty bieżące Raport bieżący 14/2023

Uchwała w sprawie podziału zysku

Raport z dnia: 2023-04-26 14:52

Zarząd PCC EXOL SA (dalej: „Spółka”) informuje, że w dniu 26 kwietnia 2023 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę w sprawie podziału zysku netto Spółki za 2022 rok w której postanawia, że zysk netto za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 r., w kwocie 116 117 615,23 zł zostaje podzielony w następujący sposób:

– kwota 17 413 664,30 PLN na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki, wypłacaną akcjonariuszom proporcjonalnie do posiadanych akcji, to jest w wysokości 0,10 PLN na jedną akcję,

– kwota 98 703 950,93 PLN na kapitał zapasowy Spółki, z zastrzeżeniem, że kwota ta może służyć w latach przyszłych wypłacie dywidendy.

Jako dzień dywidendy ustala się dzień 5 maja 2023 r. Jako termin wypłaty dywidendy ustala się dzień 10 maja 2023 r.

Wypłatą dywidendy objęte są wszystkie akcje Spółki w liczbie 174 136 643.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku