Kontrast:
A A A A
Rozmiar tekstu:
A A A
PCC EXOL SARaportyRaporty bieżące Raport bieżący 27/2020

Uchwała w sprawie podziału zysku

Raport z dnia: 2020-05-20 17:34

Zarząd PCC EXOL SA (dalej: „Spółka”) informuje, że w dniu 20 maja 2020 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę w sprawie podziału zysku netto Spółki za 2019 rok, w której postanawia podzielić zysk netto Spółki w kwocie 26 198 600,48 zł za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku, w następujący sposób:

– kwota 8 632 480,05  zł na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki, wypłacana akcjonariuszom proporcjonalnie do posiadanych akcji, to jest w wysokości 0,05 zł na jedną akcję,

– kwota 17 566 120,43 zł na kapitał zapasowy Spółki.

Datą ustalenia listy akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy (dzień dywidendy) będzie dzień 28 maja 2020 roku.

Dywidenda zostanie wypłacona akcjonariuszom w dniu 5 czerwca 2020 roku.

Wypłatą dywidendy objęte są wszystkie akcje Spółki w liczbie 172 649 601.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku