Kontrast:
A A A A
Rozmiar tekstu:
A A A
PCC EXOL SARaportyRaporty bieżące Raport bieżący 17/2016

Uchwała o w sprawie wypłaty dywidendy

Raport z dnia: 2016-05-16 00:00

Zarząd PCC EXOL S.A. (dalej: Spółka) informuje, iż w dniu 16 maja 2016 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę w sprawie podziału zysku netto Spółki za 2015 rok i wypłaty dywidendy, w której postanawia, że zysk netto za okres od 01 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r., w kwocie 14.223.685 PLN zostaje podzielony w następujący sposób:

  1. kwota 1.324.310, 04 PLN, stanowiąca nie mniej niż 8% zysku netto, zostaje przeznaczona na kapitał zapasowy Spółki,
  2. kwota 6.899.374,96 PLN zostaje przeznaczona na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki, wypłacaną akcjonariuszom proporcjonalnie do posiadanych akcji, to jest w wysokości 0,04 zł na jedną akcję
  3. kwota 6.000.000 zł zostaje przeznaczona na kapitał rezerwowy Spółki z przeznaczeniem na realizację inwestycji Spółki.

Dniem ustalenia listy akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy (dzień dywidendy) będzie 23 maja 2016 roku.

Dywidenda zostanie wypłacona akcjonariuszom w dniu 7 czerwca 2016 roku.

Wypłatą dywidendy objęte są wszystkie akcje Spółki w liczbie 172 484 374.

W związku z połączeniem w dniu 1 lutego 2016 r. Tensis Sp. z o.o. z PCC EXOL S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PCC EXOL S.A. podjęło uchwałę, iż zysk netto spółki Tensis Sp. z o.o. za rok obrotowy od 01 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r., w kwocie 214.363,68 PLN zostaje przeznaczony na pokrycie strat z lat ubiegłych spółki Tensis Sp. z o.o.

Podstawa prawna: § 38 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim