Kontrast:
A A A A
Rozmiar tekstu:
A A A
PCC EXOL SARaportyRaporty bieżące Raport bieżący 10/2012

Uchwała Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych w sprawie przyjęcia do depozytu akcji serii D oraz oznaczenia ich kodem

Raport z dnia: 2012-09-17 00:00

Zarząd PCC EXOL S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym Spółka otrzymała informację o podjęciu przez Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”) w dniu 14 września br. uchwały nr 686/12 w sprawie przyjęcia do depozytu akcji serii D wyemitowanych przez Spółkę oraz oznaczenia ich kodem.

Zarząd KDPW przyjął do depozytu papierów wartościowych 9.927.231 (dziewięć milionów dziewięćset dwadzieścia siedem tysięcy dwieście trzydzieści jeden) akcji zwykłych na okaziciela serii D wyemitowanych przez PCC EXOL S.A. o wartości nominalnej 1 zł każda oraz oznaczył je kodem PLPCCEX00010.
Decyzja została podjęta pod warunkiem podjęcia decyzji o wprowadzeniu akcji serii D do obrotu na rynku regulowanym, na który zostały wprowadzone inne akcje Spółki oznaczone kodem PLPCCEX00010 przez spółkę prowadzącą ten rynek.

Zarejestrowanie ww. akcji zwykłych na okaziciela serii D PCC EXOL S.A. w KDPW ma nastąpić w związku z zamknięciem kont prowadzonych dla zbywalnych praw do akcji oznaczonych kodem PLPCCEX00028, w terminie trzech dni od dnia otrzymania przez KDPW dokumentów potwierdzających podjęcie decyzji o wprowadzeniu tych akcji do obrotu na rynku regulowanym, na który zostały wprowadzone inne akcje Spółki oznaczone kodem PLPCCEX00010 przez spółkę prowadzącą ww. rynek, nie wcześniej jednak niż we wskazanym w tej decyzji dniu wprowadzenia tych akcji do obrotu na tym rynku.