Kontrast:
A A A A
Rozmiar tekstu:
A A A
PCC EXOL SARaportyRaporty bieżące Raport bieżący 27/2017

Uchwała KDPW ws. rejestracji obligacji serii B1

Raport z dnia: 2017-12-04 09:28

Zarząd PCC EXOL S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym („Spółka”) informuje, iż w dniu 4 grudnia 2017 r. powziął informację o podjęciu przez Zarząd Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych (KDPW) uchwały dot. rejestracji obligacji na okaziciela serii B1 spółki PCC EXOL. Zgodnie z niniejszą uchwałą nr 820/17 z dnia 1 grudnia 2017 r., po rozpatrzeniu wniosku Spółki, Zarząd KDPW postanawia na podstawie §2 ust. 1 i 4 oraz §40 ust. 2 Regulaminu KDPW zarejestrować w dniu 5 grudnia 2017 r. w depozycie papierów wartościowych 250.000 (dwieście pięćdziesiąt tysięcy) obligacji na okaziciela serii B1 Spółki o wartości nominalnej 100 zł (sto złotych) każda, wyemitowanych na podstawie uchwały 93/2017 Zarządu Spółki z dnia 30 października 2017 r. oraz nadać im kod PLPCCEX00051.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podstawa prawna: §34 ust.1 pkt 1 RMF w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim