Kontrast:
A A A A
Rozmiar tekstu:
A A A
PCC EXOL SARaportyRaporty bieżące Raport bieżący 30/2016

Uchwała KDPW ws. rejestracji obligacji serii A1

Raport z dnia: 2016-07-08 13:06

Zarząd PCC EXOL S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym („Spółka”) informuje, iż zgodnie z uchwałą Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych (KDPW) nr 457/16 z dnia 8 lipca 2016 r., po rozpatrzeniu wniosku Spółki, Zarząd KDPW postanawia na podstawie par. 18 ust. 1 oraz par. 40 ust. 2 w związku z par. 2 ust. 1 i 4 Regulaminu KDPW przyjąć z dniem 12 lipca 2016 r. do depozytu papierów wartościowych 200.000 (dwieście tysięcy) obligacji na okaziciela serii A1 Spółki, o wartości nominalnej 100 zł (sto złotych) każda i terminie wykupu w dniu 24 czerwca 2020 r., wyemitowanych na podstawie Uchwały Zarządu Spółki Nr 61/2016 z dnia 10 czerwca 2016 r., oraz oznaczyć je kodem PLPCCEX00036.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podstawa prawna: §34 ust.1 pkt 1 RMF w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim