Kontrast:
A A A A
Rozmiar tekstu:
A A A
PCC EXOL SARaportyRaporty bieżące Raport bieżący 6/2017

Transakcje na akcjach

Raport z dnia: 2017-04-03 18:37

Zarząd PCC EXOL S.A. (dalej również „Spółka”) informuje, że w dniu 03.04.2017 r. Spółka otrzymała od PCC SE z siedzibą w Duisburgu, Niemcy, tj. osoby blisko związanej z osobami pełniącymi obowiązki zarządcze – Panem Waldemarem Preussnerem Przewodniczącym Rady Nadzorczej i Panem dr rer. oec. Alfredem Pelzerem Członkiem Rady Nadzorczej równocześnie dwa powiadomienia sporządzone na podstawie  art. 19 ust. 1 lit. a i ust. 7 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE w zw. z art. 2 ust. 1 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2016/523 z dnia 10 marca 2016 r. ustanawiającego wykonawcze standardy techniczne w odniesieniu do formatu i wzoru do celów powiadamiania o transakcjach dokonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze i podawania tych transakcji do wiadomości publicznej zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014, dotyczące zbycia łącznie 4.836.817 akcji Spółki po cenie 1 zł za każdą akcję i ustanowienia na rzecz PCC SE jako zastawnika zastawu na tych akcjach, w transakcjach poza rynkiem regulowanym zrealizowanych w dniu 03.04.2017 r.

Spółka przekazuje w załącznikach treść powiadomień wraz z tłumaczeniem dokonanym przez Spółkę.

Szczegółowa podstawa prawna:
art. 19 ust. 3 rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE