Kontrast:
A A A A
Rozmiar tekstu:
A A A
PCC EXOL SARaportyRaporty bieżące Raport bieżący 1/2024

Terminy publikacji raportów okresowych w 2024 roku

Raport z dnia: 2024-01-30 14:41

Zarząd PCC EXOL Spółka Akcyjna z siedzibą w Brzegu Dolnym („Spółka”) informuje o terminach publikacji raportów okresowych dotyczących roku obrotowego 2024:

– 20 marca 2024 r. – jednostkowy i skonsolidowany raport roczny za rok 2023,

– 15 maja 2024 r. – skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2024 roku,

– 21 sierpnia 2024 r. – skonsolidowany raport za I półrocze 2024 roku,

– 14 listopada 2024 r. – skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2024 roku.

Jednocześnie Spółka informuje, że:

Na podstawie § 79 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim („Rozporządzenie”) Spółka nie będzie publikować jednostkowego i skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2024 roku oraz jednostkowego i skonsolidowanego raportu za II kwartał 2024 roku.

Na podstawie § 62 ust. 1 Rozporządzenia Spółka nie będzie publikowała jednostkowych raportów kwartalnych, w związku z czym skonsolidowane raporty kwartalne będą zawierały kwartalną informację finansową o Spółce.

Na podstawie § 62 ust. 3 Rozporządzenia Spółka nie będzie publikowała jednostkowego raportu półrocznego, w związku z czym w skonsolidowanym raporcie półrocznym będzie zamieszczone jednostkowe skrócone półroczne sprawozdanie finansowe wraz ze skróconą informacją dodatkową.

Szczegółowa podstawa prawna: § 80 ust. 1 Rozporządzenia