Kontrast:
A A A A
Rozmiar tekstu:
A A A
PCC EXOL SARaportyRaporty bieżące Raport bieżący 18/2015

Tekst jednolity Statutu

Raport z dnia: 2015-11-27 01:00

Zarząd Spółki PCC EXOL SA z siedzibą w Brzegu Dolnym („Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 16/2015 z dnia 10 listopada 2015 r., w związku z zarejestrowaniem przez Sąd Rejestrowy warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w dniu 27 listopada 2015 r., o czym Zarząd Spółki poinformował raportem bieżącym 17/2015 z dnia 27 listopada 2014 r. informuje, iż został dopisany ust. 4 w par. 5 Statutu Spółki w następującym brzmieniu:

  1. Na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia numer 4 z dnia 10 listopada 2015 roku kapitał zakładowy zostaje warunkowo podwyższony o kwotę nie większą niż 1.982.723 zł (słownie: jeden milion dziewięćset osiemdziesiąt dwa tysiące siedemset dwadzieścia trzy złote) poprzez emisję nie więcej niż 1.982.723 (słownie: jednego miliona dziewięciuset osiemdziesięciu dwóch tysięcy siedmiuset dwudziestu trzech) akcji zwykłych Spółki na okaziciela serii F o wartości nominalnej 1 zł (słownie: jeden złoty) każda i łącznej wartości nominalnej 1.982.723 zł (słownie: jeden milion dziewięćset osiemdziesiąt dwa tysiące siedemset dwadzieścia trzy złote).

W załączeniu tekst jednolity Statutu Spółki uwzględniający powyższą zmianę.

Podstawa prawna: §38 ust. 1 pkt 2) w zw. z §100 ust.4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim