Kontrast:
A A A A
Rozmiar tekstu:
A A A
PCC EXOL SARaportyRaporty bieżące Raport bieżący 6/2016

Tekst jednolity Statutu

Raport z dnia: 2016-02-01 01:00

Zarząd PCC EXOL S.A. („Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 03/2016 z dnia 11 stycznia 2016 r., niniejszym informuje, iż w dniu 01.02.2016 r. Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał wpisu zmian statutu Spółki wprowadzonych w związku z połączeniem i zatwierdzonych Uchwałą Walnego Zgromadzenia Spółki w dniu 11 stycznia 2016 r. PCC EXOL S.A. informuje, iż uległ zmianie § 4 ust. 1 statutu Spółki w ten sposób że: dotychczasowy § 4 ust. 1 statutu w brzmieniu: „1. Przedmiotem działalności Spółki jest: 1) (PKD 19.20.Z) Wytwarzanie i przetwarzanie produktów rafinacji ropy naftowej, 2) (PKD 20.11.Z) Produkcja gazów technicznych, 3) (PKD 20.13.Z) Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów nieorganicznych, 4) (PKD 20.14.Z) Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów organicznych, 5) (PKD 20.16.Z) Produkcja tworzyw sztucznych w formach podstawowych, 6) (PKD 20.59.Z) Produkcja pozostałych wyrobów chemicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana, 7) (PKD 35.11.Z) Wytwarzanie energii elektrycznej, 8) (PKD 35.12.Z) Przesyłanie energii elektrycznej, 9) (PKD 35.13.Z) Dystrybucja energii elektrycznej, 10) (PKD 35.14.Z) Handel energią elektryczną, 11) (PKD 35.21.Z) Wytwarzanie paliw gazowych, 12) (PKD 35.22.Z) Dystrybucja paliw gazowych w systemie sieciowym, 13) (PKD 35.23.Z) Handel paliwami gazowymi w systemie sieciowym, 14) (PKD 35.30.Z) Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych, 15) (PKD 36.00.Z) Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody, 16) (PKD 37.00.Z) Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków, 17) (PKD 38.12.Z) Zbieranie odpadów niebezpiecznych, 18) (PKD 38.21.Z) Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne, 19) (PKD 38.22.Z) Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych, 20) (PKD 38.11.Z) Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne, 21) (PKD 38.32.Z) Odzysk surowców z materiałów segregowanych, 22) (PKD 39.00.Z) Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami, 23) (PKD 46.44.Z) Sprzedaż hurtowa wyrobów porcelanowych, ceramicznych i szklanych oraz środków czyszczących, 24) (PKD 46.49.Z) Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego, 25) (PKD 46.73.Z) Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego, 26) (PKD 46.71.Z) Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych, 27) (PKD 46.75.Z) Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych, 28) (PKD 46.76.Z) Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów, 29) (PKD 46.77.Z) Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu, 30) (PKD 49.41.Z) Transport drogowy towarów, 31) (PKD 49.50.A) Transport rurociągami paliw gazowych, 32) (PKD 49.50.B) Transport rurociągowy pozostałych towarów, 33) (PKD 52.10.A) Magazynowanie i przechowywanie paliw gazowych, 34) (PKD 52.10.B) Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów, 35) (PKD 55.10.Z) Hotele i podobne obiekty zakwaterowania, 36) (PKD 62.02.Z) Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki, 37) (PKD 62.03.Z) Działalność związana z Zarządzaniem urządzeniami informatycznymi, 38) (PKD 62.09.Z) Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych, 39) (PKD 63.11.Z) Przetwarzanie danych; Zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność, 40) (PKD 63.99.Z) Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana, 41) (PKD 64.19.Z) Pozostałe pośrednictwo pieniężne, 42) (PKD 64.92.Z) Pozostałe formy udzielania kredytów, 43) (PKD 64.99.Z) Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych, 44) (PKD 66.19.Z) Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych, 45) (PKD 68.20.Z) Wynajem i Zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi, 46) (PKD 70.22.Z) Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i Zarządzania, 47) (PKD 71.20.B) Pozostałe badania i analizy techniczne, 48) (PKD 72.19.Z) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych, 49) (PKD 72.11.Z) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii, 50) (PKD 74.10.Z) Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania, 51) (PKD 74.90.Z) Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana, 52) (PKD 77.11.Z) Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek, 53) (PKD 77.12.Z) Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli, 54) (PKD 77.39.Z) Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane, 55) (PKD 77.32.Z) Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych, 56) (PKD 77.33.Z) Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery, 57) (PKD 77.40Z) Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim, 58) (PKD 81.29.Z) Pozostałe sprzątanie, 59) (PKD 82.92.Z) Działalność związana z pakowaniem, 60) (PKD 82.99.Z) Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana, 61) (PKD 85.60.Z) Działalność wspomagająca edukację.„ uzyskał brzmienie: „1. Przedmiotem działalności Spółki jest: 1) (PKD 19.10.Z) Wytwarzanie i przetwarzanie koksu, 2) (PKD 19.20.Z) Wytwarzanie i przetwarzanie produktów rafinacji ropy naftowej, 3) (PKD 20.11.Z) Produkcja gazów technicznych, 4) (PKD 20.13.Z) Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów nieorganicznych, 5) (PKD 20.14.Z) Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów organicznych, 6) (PKD 20.16.Z) Produkcja tworzyw sztucznych w formach podstawowych, 7) (PKD 20.59.Z) Produkcja pozostałych wyrobów chemicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana, 8) (PKD 20.41.Z) Produkcja mydła i detergentów, środków myjących i czyszczących, 9) (PKD 20.42.Z) Produkcja wyrobów kosmetycznych i toaletowych, 10) (PKD 26.11.Z) Produkcja elementów elektronicznych, 11) (PKD 35.11.Z) Wytwarzanie energii elektrycznej, 12) (PKD 35.12.Z) Przesyłanie energii elektrycznej, 13) (PKD 35.13.Z) Dystrybucja energii elektrycznej, 14) (PKD 35.14.Z) Handel energią elektryczną, 15) (PKD 35.21.Z) Wytwarzanie paliw gazowych, 16) (PKD 35.22.Z) Dystrybucja paliw gazowych w systemie sieciowym, 17) (PKD 35.23.Z) Handel paliwami gazowymi w systemie sieciowym, 18) (PKD 35.30.Z) Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych, 19) (PKD 36.00.Z) Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody, 20) (PKD 37.00.Z) Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków, 21) (PKD 38.11.Z) Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne, 22) (PKD 38.12.Z) Zbieranie odpadów niebezpiecznych, 23) (PKD 38.21.Z) Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne, 24) (PKD 38.22.Z) Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych, 25) (PKD 38.32.Z) Odzysk surowców z materiałów segregowanych, 26) (PKD 39.00.Z) Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami, 27) (PKD 46.44.Z) Sprzedaż hurtowa wyrobów porcelanowych, ceramicznych i szklanych oraz środków czyszczących, 28) (PKD 46.49.Z) Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego, 29) (PKD 46.71.Z) Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych, 30) (PKD 46.73.Z) Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego, 31) (PKD 46.75.Z) Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych, 32) (PKD 46.76.Z) Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów, 33) (PKD 46.77.Z) Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu, 34) (PKD 47.79.Z) Sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, 35) (PKD 47.91.Z) Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet, 36) (PKD 47.99.Z) Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami, 37) (PKD 49.41.Z) Transport drogowy towarów, 38) (PKD 49.50.A) Transport rurociągami paliw gazowych, 39) (PKD 49.50.B) Transport rurociągowy pozostałych towarów, 40) (PKD 52.10.A) Magazynowanie i przechowywanie paliw gazowych, 41) (PKD 52.10.B) Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów, 42) (PKD 52.21.Z) Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy 43) (PKD 55.10.Z) Hotele i podobne obiekty zakwaterowania, 44) (PKD 59.20.Z) Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych 45) (PKD 62.02.Z) Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki, 46) (PKD 62.03.Z) Działalność związana z Zarządzaniem urządzeniami informatycznymi, 47) (PKD 62.09.Z) Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych, 48) (PKD 63.11.Z) Przetwarzanie danych; Zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność, 49) (PKD 63.99.Z) Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana, 50) (PKD 64.19.Z) Pozostałe pośrednictwo pieniężne, 51) (PKD 64.20.Z) Działalność holdingów finansowych 52) (PKD 64.30.Z) Działalność trustów, funduszów i podobnych instytucji finansowych 53) (PKD 64.92.Z) Pozostałe formy udzielania kredytów, 54) (PKD 64.99.Z) Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych, 55) (PKD 66.12.Z) Działalność maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych i towarów giełdowych 56) (PKD 66.19.Z) Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych, 57) (PKD 68.20.Z) Wynajem i Zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi, 58) (PKD 70.22.Z) Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i Zarządzania, 59) (PKD 71.20. A) Badania i analizy związane z jakością żywności 60) (PKD 71.20.B) Pozostałe badania i analizy techniczne, 61) (PKD 72.11.Z) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii, 62) (PKD 72.19.Z) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych, 63) (PKD 72.20.Z) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych 64) (PKD 73.11.Z) Działalność agencji reklamowych 65) (PKD 73.12.A) Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji 66) (PKD 73.12.B) Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych 67) (PKD 73.12.C) Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (internet) 68) (PKD 73.12.D) Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach 69) (PKD 74.10.Z) Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania, 70) (PKD 74.90.Z) Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana, 71) (PKD 77.11.Z) Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek, 72) (PKD 77.12.Z) Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli, 73) (PKD 77.32.Z) Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych, 74) (PKD 77.33.Z) Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery, 75) (PKD 77.39.Z) Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane, 76) (PKD 77.40.Z) Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim, 77) (PKD 81.29.Z) Pozostałe sprzątanie, 78) (PKD 82.91.Z) Działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe 79) (PKD 82.92.Z) Działalność związana z pakowaniem, 80) (PKD 82.99.Z) Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana, 81) (PKD 85.60.Z) Działalność wspomagająca edukację.” W załączeniu tekst jednolity statutu Spółki przyjęty Uchwałą Walnego Zgromadzenia w dniu 11 stycznia 2016r., uwzględniający powyższą zmianę.

Podstawa prawna: §38 ust. 1 pkt 2) w zw. z §100 ust.4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Statut tekst jednolity 11.01.2016