Kontrast:
A A A A
Rozmiar tekstu:
A A A
PCC EXOL SARaportyRaporty bieżące Raport bieżący 25/2019

Spór z firmą HH Technology Corp.

Raport z dnia: 2019-09-05 22:19

Zarząd PCC EXOL Spółka Akcyjna z siedzibą w Brzegu Dolnym (dalej: „Spółka”, „PCC EXOL”), działając zgodnie z art. 17 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku), informuje, że w dniu 5 września 2019 r. otrzymał od Sądu Okręgowego we Wrocławiu (dalej: „Sąd Okręgowy”) zawiadomienie o rozprawie wyznaczonej w związku z pozwem złożonym przez HH Technology Corp., 500 Cummings Center STE 3470 Beverly, MA 01915, Stany Zjednoczone Ameryki (dalej: „HH Technology”) (dalej: „Pozew”), w którym HH Technology wnosi o:

– nakazanie PCC EXOL zaniechania naruszania zastrzeżeń patentu nr 210255 „Sposób wytwarzania alkoksylatów i urządzenie do realizacji tego sposobu” (dalej: „Patent”), w tym w szczególności zakazanie PCC EXOL oferowania i wprowadzania do obrotu alkoksylatów opartych na alkoholach tłuszczowych (dalej: „Alkoksylaty”) oraz nakazanie PCC EXOL wycofania z obrotu Alkoksylatów lub produktów powstałych przy wykorzystaniu tych Alkoksylatów,

– nakazanie PCC EXOL wydania do rąk HH Technology znajdujących się w jej posiadaniu Alkoksylatów,

– zasądzenie od PCC EXOL na rzecz HH Technology zapłaty kwoty odpowiadającej wysokości poniesionej przez HH Technology szkody w wyniku bezprawnego korzystania z Patentu ustalonej w toku postępowania wraz z odsetkami,

– nakazanie PCC EXOL podania do publicznej wiadomości sentencji wyroku uznającego w całości bądź w części powództwo, poprzez publikację w dzienniku Rzeczpospolita lub upublicznienie wyroku na koszt PCC EXOL, jeżeli Spółka by tego nie zrobiła.

W Pozwie HH Technology nie wskazuje wartości przedmiotu sporu uzasadniając takie działanie argumentem, iż w sprawach z zakresu naruszenia praw własności intelektualnej ustalenie wartości przedmiotu sporu może nastręczać istotne trudności. HH Technology swoje stanowisko w kwestii braku wskazania wartości przedmiotu sporu uzasadnia praktyką sądów oraz głosami doktryny.

PCC EXOL informuje jednak, że będzie całkowicie kwestionować ww. roszczenia.

Jednocześnie PCC EXOL wskazuje, iż miało już miejsce postępowanie sądowe w związku ze złożonym przez HH Technology wnioskiem o zabezpieczenie roszczeń HH Technology o zaniechanie naruszenia przez Spółkę Patentu (dalej: „Wniosek”), o czym PCC EXOL informował w kolejnych raportach bieżących nr 1/2019, 2/2019, 4/2019 i 7/2019. Prowadzone postępowanie sądowe zakończyło się ostatecznie oddaleniem w całości Wniosku. Finalnie, w orzeczeniu z dnia 26 marca 2019 r. Sąd Apelacyjny we Wrocławiu (dalej: „Sąd Apelacyjny”) wskazał, że PCC EXOL przedstawił rzetelne i wiarygodne dowody potwierdzające, iż korzysta on ze spornej technologii na podstawie licencji udzielonej PCC EXOL przez uprawniony podmiot. Sąd Apelacyjny podkreślił również, iż HH Technology nie uprawdopodobnił naruszenia Patentu wskazując na niewielką wiarygodność środków dowodowych przedłożonych przez HH Technology. Ponadto zdaniem Sądu Apelacyjnego, HH Technology nie uprawdopodobnił także istnienia interesu prawnego w uzyskaniu zabezpieczenia, a obie przesłanki tj. uprawdopodobnienie roszczenia oraz interesu prawnego muszą wystąpić kumulatywnie, aby zabezpieczenie mogło być udzielone.

PCC EXOL niezależnie od wykazania bezzasadności roszczeń HH Technology w toku postępowania sądowego dotyczącego Wniosku, wystąpił także o unieważnienie Patentu do Urzędu Patentowego RP. Postępowanie o unieważnienie Patentu jest w toku.

PCC EXOL nie wyklucza dochodzenia od HH Technology w przyszłości roszczeń dotyczących szkody wyrządzonej Spółce przez bezpodstawne działania HH Technology.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku.