Kontrast:
A A A A
Rozmiar tekstu:
A A A
PCC EXOL SARaportyRaporty bieżące Raport bieżący 1/2019

Spór z firmą HH Technology Corp.

Raport z dnia: 2019-01-25 14:51

Zarząd PCC EXOL Spółka Akcyjna z siedzibą w Brzegu Dolnym (dalej: „Spółka”, „PCC EXOL”), działając zgodnie z art. 17 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku), przedkłada informację, że rozpoczął się spór sądowy z HH Technology Corp., 500 Cummings Center STE 3470 Beverly, MA 01915, Stany Zjednoczone Ameryki Północnej (dalej: „HH Technology”).
W celu wyjaśnienia całościowego kontekstu sporu, zasadne jest przedstawienie historycznego przebiegu relacji gospodarczych pomiędzy grupą PCC a HH Technology.

HH Technology na podstawie umowy z dnia 6.12.2005 r. („Umowa”) miała dostarczyć spółce PCC Rokita S.A. (spółce siostrze PCC EXOL) rozwiązanie optymalizujące jeden z procesów technologicznych stosowanych przez PCC Rokita S.A. Z uwagi na fakt, że projekt zrealizowany przez HH Technology na podstawie Umowy nie mógł znaleźć przemysłowego zastosowania, PCC Rokita S.A. dnia 28.06.2008 r. (w tym okresie ani akcje Spółki ani PCC Rokita S.A. nie były przedmiotem obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.), złożyła do Sądu Okręgowego we Wrocławiu („Sąd”) pozew o zapłatę odszkodowania z tytułu szkody wyrządzonej PCC Rokita S.A. przez HH Technology nienależytym wykonaniem Umowy.

Sąd wyrokiem z dnia 10.04.2010 r. zasądził na rzecz PCC Rokita S.A. kwotę 1.016.500 USD i 44.105.314 PLN, a wyrok jest prawomocny oraz został zaopatrzony w klauzulę wykonalności („Wyrok”). Aktualnie przed Sądem Federalnym Stanu Massachusetts toczy się postępowanie o stwierdzenie wykonalności Wyroku na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej.
Spółka PCC EXOL powzięła informację, że przeciwko niej jak również przeciwko spółce PCC Rokita S.A. został złożony wniosek o zabezpieczenie roszczenia przez HH Technology. W celu ustalenia treści wniosku, Spółka oraz spółka PCC Rokita S.A. podjęły w tym zakresie analogiczne i wspólne działania, wnosząc o udostepnienie akt sprawy jednemu wspólnemu pełnomocnikowi. Spółce odmówiono na tym etapie wglądu do akt postępowania.

Ponieważ jednak w dniu 25.01.2019 r. umożliwiono dostęp do akt w przypadku spółki PCC Rokita S.A., gdzie po zapoznaniu się z aktami okazało się, że HH Technology złożyła wniosek o udzielenie zabezpieczenia roszczenia o zaniechanie naruszenia patentu nr 210255 „Sposób wytwarzania alkoksylantów i urządzeń do realizacji tego sposobu” („Patent”), a całkowita suma zabezpieczenia to 57.254.733 PLN, Zarząd PCC EXOL informuje o ww. okoliczności uznając, że prawdopodobnie analogiczna treść wniosku została złożona także przeciwko Spółce.

Spółka informuje jednak, że będzie całkowicie kwestionować ww. roszczenia i złożyła w Sądzie pismo procesowe wskazując na całkowity brak podstaw faktycznych i prawnych do udzielenia zabezpieczenia, wnosząc jednocześnie o zobowiązanie HH Technology do wniesienia kaucji w wysokości 60 mln PLN oraz wyjaśniając:

– Spółka korzysta z technologii produkcji alkoksylatów na podstawie umowy licencyjnej sprzed daty pierwszeństwa Patentu, udzielonej przez Buss ChemTech A.G., jednego ze światowych liderów w tej branży,

– Spółka poddaje w wątpliwość możliwość przemysłowego zastosowania Patentu, ponieważ potencjalne jego wykorzystanie mogłoby doprowadzić do katastrofy przemysłowej,

– HH Technology nie ma interesu w uzyskaniu zabezpieczenia, ponieważ wnosi o udzielenie zabezpieczenia po ponad 10 latach od dokonania zgłoszenia Patentu, pomimo posiadania wiedzy o stosowanej przez Spółkę technologii produkcji alkoksylatów,

– Spółka nie naruszyła Patentu, ponieważ rzekomy wynalazek zastrzeżony przez HH Technology na moment dokonania zgłoszenia nie miał zdolności patentowej, Spółka była uprzednim użytkownikiem, a ww. technologie są znane co najmniej od lat 80. XX wieku, zatem Patent spełnia przesłanki do unieważnienia ze względu na brak nowości (art. 24 i 25 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej),

– HH Technology dokonał zgłoszenia swojego wynalazku jedynie w Polsce. Takie działanie podmiotu z USA, który nie czyni żadnych starań, aby uzyskać ochronę patentową nawet w swoim macierzystym kraju, a jedynie uzyskuje ją w Polsce, gdzie do dziś Spółka i PCC Rokita S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym korzystają z technologii alkoksylacji, dobitnie pokazuje jaki cel miało uzyskanie ochrony patentowej oraz wyjaśnia długi okres, jaki dzieli datę uzyskania Patentu i datę podniesienia roszczeń przez HH Technology (12 lat).

Spółka niezależnie od wykazania oczywistej bezzasadności roszczeń HH Technology w toku postępowania sądowego, wystąpi także o unieważnienie patentu do Urzędu Patentowego RP.

Jednocześnie trudno nie zauważyć zbieżności czasowej podnoszonych przez HH Technology bezzasadnych roszczeń z postępowaniem prowadzonym przez spółkę PCC Rokita S.A. przeciwko HH Technology o stwierdzenie wykonalności korzystnego dla spółki PCC Rokita S.A. Wyroku na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej.

Spółka nie wyklucza dochodzenia od HH Technology roszczeń w przyszłości, które mogą stanowić szkodę wyrządzoną Spółce przez bezpodstawne działania HH Technology.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku).