Kontrast:
A A A A
Rozmiar tekstu:
A A A
PCC EXOL SARaportyRaporty bieżące Raport bieżący 10/2015

Rozwiązanie umowy znaczącej na mocy porozumienia

Raport z dnia: 2015-07-24 00:00

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 2/2015 z dnia 31 marca br. dotyczącego wypowiedzenia umowy z Industrias Químicas del Óxido de Etileno, S.A., z siedzibą w Hiszpanii (dalej: „IQOXE”) z dnia 18 czerwca 2014 r. (dalej „Umowa)”, Zarząd PCC EXOL S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym (dalej „Spółka”) informuje, że w dniu 24 lipca 2015 r. Spółka podpisała porozumienie z IQOXE („Porozumienie”), zgodnie z którym umowny, jednoroczny okres wypowiedzenia Umowy został skrócony. Umowa została rozwiązana z dniem podpisania przez obie strony Porozumienia tj. w dniu 24 lipca 2015 r.

Przedmiotem Umowy był przerób usługowy Alkoholu C12-14 na Rokanol LK2 oraz Rokanol L7. Fakt zawarcia Umowy Spółka podawała do publicznej wiadomości w raporcie bieżącym nr 12/2014 z dnia 18 czerwca 2014 roku.

Zasadniczą przyczyną rozwiązania Umowy i zawarcia Porozumienia jest zmiana warunków rynkowych.

Zgodnie z informacją wskazaną w raporcie bieżącym nr 2/2015 z dnia 31 marca br., stroną wypowiadającą Umowę była Spółka. Porozumienie zostało zawarte wskutek dalszych wspólnych ustaleń stron Umowy, dokonanych po złożeniu wypowiedzenia przez Spółkę.

W Porozumieniu Strony uzgodniły zasady zakończenia współpracy oraz sposób uregulowania rozliczeń finansowych, jak również zrzekły się wszelkich wzajemnych roszczeń wynikających z Umowy. Postanowienia Porozumienia w tym zakresie nie odbiegają od standardowych warunków rynkowych.

Skutki zawarcia Porozumienia oraz wcześniejszego rozwiązania Umowy nie będą miały znaczącego wpływu na sytuację finansową Spółki, jak również na sytuację jej jednostek zależnych.

Podstawa prawna: § 5 ust.1 pkt. 5) w zw. z § 11 oraz w zw. z § 2 ust. 1 pkt 44) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku – w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2009, Nr 33, poz. 259).