Kontrast:
A A A A
Rozmiar tekstu:
A A A
PCC EXOL SARaportyRaporty bieżące Raport bieżący 17/2013

Rekomendacja zarządu w sprawie dywidendy za 2012 r.

Raport z dnia: 2013-05-11 00:00

Zarząd PCC Exol SA ("Spółka") informuje, że w dniu 10 maja 2013 roku podjął uchwałę, na mocy której postanowił wnieść do Rady Nadzorczej Spółki następującą propozycję dotyczącą podziału zysku za rok obrotowy trwający do 31 grudnia 2012 r w wysokości 3 446 165 PLN (słownie: trzy miliony czterysta czterdzieści sześć tysięcy sto sześćdziesiąt pięć złotych):

Zysk za rok obrotowy trwający do 31 grudnia 2012 r. zostanie przeznaczony w całości na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy, pomniejszoną o kwotę wymaganego uzupełnienia kapitału zapasowego zgodnie z art. 396 § 1 KSH.

Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 11 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim